Dnia 02 maja 2014 roku Urząd Gminy w Huszlewie Nieczynny

 w Informacja o realizacji programów

Zarządzenie Nr  9 /2014
Wójta Gminy Huszlew
z dnia  09  kwietnia  2014 roku
W sprawie ustalenia dni wolnych  w Urzędzie Gminy w Huszlewie i Gminnych Jednostkach Organizacyjnych w roku  2014 Na podstawie art.31 i art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz, 594 z późn. zm.) oraz art. 14 i   art.129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr  21,poz.94z późn. zm)
zarządza się, co następuje: 
§  1   Ustala się dni wolne od pracy w Urzędzie Gminy w Huszlewie i Gminnych Jednostkach  Organizacyjnych w związku ze świętami przypadającymi w dzień wolny od pracy w  2014 roku :
 –02 maja 2014 roku       za 03 maja 2014 roku , który przypada w sobotę ,
24 grudnia 2014 roku   za 01 listopada  2014 roku, który przypada w sobotę
1)    Urzędu Gminy w Huszlewie,
2)  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie,
3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Huszlewie.
4)  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Huszlewie.
§2. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
      -//-
Stanisław Stefaniuk