Wójt Gminy Huszlew
Stanisław Stefaniuk
telefon: (0-83) 358 01 59

Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
Kadencja Wójta zaczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.

Odwołanie Wójta w czasie trwania kadencji następuje w drodze referendum. Tryb postępowania w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta w czasie kadencji określają art.28a, 28 b i 28c ustawy o samorządzie gminnym.

Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,
 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.