Cyfrowa Gmina

 w Informacje różne

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00
realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia

OPIS PROJEKTU

Gmina Huszlew złożyła wniosek o grant w konkursie  „Cyfrowa Gmina”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.  Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty oraz otrzymał maksymalną intensywność dofinansowania (100% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie: 100 000 zł.

Cele projektu:

 • zwiększenie potencjału cyfrowego,
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach następujących modułów:

 • Zakup urządzeń i osprzętu sieciowego
 • przebudowa sieci wewnętrznej urzędu
 • zakup serwera i licencji dostępowych
 • zakup stacji roboczych
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych,
 • zakup osprzętu do serwerowni urzędu

Efekty projektu:

 • wzrost potencjału cyfrowego gminy,
 • wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • doposażenie gminy w zasoby IT (sprzęt, licencje),
 • poprawa jakości sieci LAN poprzez wymianę okablowania strukturalnego,
 • wzrost kompetencji pracowników Urzędu Gminy z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania,
 • możliwość pracy zdalnie

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

WARTOŚĆ  DOFINANSOWANIA
100 000 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

TERMIN REALIZACJI 
do dnia  30 września 2023 r.

LINKI
Program Polska Cyfrowa:  https://www.polskacyfrowa.gov.pl
Projekt Cyfrowa Gmina:  https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina
Portal Funduszy Europejskich:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa:  https://incydent.cert.pl

Informacje nt. cyberbezpieczeństwa (realizacja zadania wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa):
https://www.bip.skomlin.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=833&x=1