I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 w Przetargi

O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd  Gminy  w  Huszlewie

 

O   G   Ł   A   S   Z   A:

  

           I PUBLICZNY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  Na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości :  1.      nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca mienie gminne oznaczona w ewidencji nr.dz.408 o pow.0,3634 ha położona na terenie wsi Krasna.

–         posiadająca księgę wieczystą Nr.21231Ł prowadzona przez  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siedlcach Oddział w Łosicach

–         w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach rolnych

–         wartość szacunkowa nieruchomości – 12 448,88 zł

–    wadium 800 zł

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU 12.08.2009r. GODZ.1000

  W URZĘDZIE GMINY W HUSZLEWIE.

 Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w Kasie Urzędu Gminy do dnia 10.08.2009 r, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu lub na konto Urzędu Gminy w BS O/Huszlew  20803800070000111120000100Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom, po zakończeniu  przetargu wadium zostanie zwrócone.

Cena zakupu płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed podpisaniem umowy  kupna-sprzedaży.          

 Ogłoszenie wywieszone do publicznej wiadomości w dniach 15.07.2009 r. do 12.08.2009 r.