I Sesja nowo wybranej Rady

 w Sesje Rady Gminy

         Porządek obrad :
 1.Otwarcie
2. Wręczenie zaświadczeń radnym.
3. Złożenie ślubowania przez radnych .
4. Stwierdzenie qworum.
5.Przedstawienie  porządku obrad.
6.Podjęcie uchwał :
a / w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
b/ w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
7. Sprawy bieżące.
8.Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                KRZYSZTOF  KASPRZUK