Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Szkole Podstawowej w Huszlewie

 w Informacja o realizacji programów

Projekt – Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w  Szkole Podstawowej   w Huszlewie 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia u 24 dzieci (15 chłopców  i 9 dziewcząt )z klas I-III w Szkoły Podstawowej w Huszlewie , dla której  organem prowadzącym jest Gmina Huszlew

W ramach projektu w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzone są zajęcia:

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

Nauczyciele prowadzący zajęcia realizują programy nauczania uwzględniając działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym zachowując zasadę       równości płci . 

Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały i pomoce dydaktyczne.

Projekt jest w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest projektem systemowym .