Informacja dla bezrobotnych

 w Informacja o realizacji programów

Projekt pt.  „Nie Daj Się Wykluczyć!”Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPriorytetu VII,  Działania 7.2,  Poddziałania 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

POWIAT ŁOSICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOSICACH – LIDER PROJEKTU
W PARTNERSTWIE Z GMINĄ OLSZANKA/GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZANCE
 ROZPOCZYNA III TURĘ REKRUTACJI DO PROJEKTU: „NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ!” 
Uprzejmie informujemy, że III nabór Kandydatów/ Kandydatek do Projektu potrwa
od 26 maja do 06 czerwca 2014r. O PROJEKCIEOkres realizacji Projektuod 1 kwietnia 2013r. do 31 maja 2015r.Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zamieszkałych na terenie powiatu łosickiego. CO OFERUJEMY?Uczestnicy/Uczestniczki Projektu wezmą udział w:
1.   Zajęciach motywacyjno – aktywizacyjnych, w ramach których odbędą się warsztaty psychologiczno – doradcze oraz trening pracy  
2.   Szkoleniu: „Kurs księgowości małych i średnich firm” dla 15 osób
3.   Stażach lub zajęciach reintegracji zawodowej:W ramach tego działania zostaną zorganizowane 6 – miesięczne:ü   staże dla osób bez doświadczenia zawodowegoü   zajęcia reintegracji zawodowej  dla osób z doświadczeniem zawodowym
 Dodatkowo Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają:
1.
 stypendium w okresie odbywania stażu lub zajęć reintegracji zawodowej;
2.stypendium za okres odbywania szkolenia;
3. zwrot kosztów przejazdu;
4. zwrot kosztów opieki nad dziećmi w okresie odbywania szkoleń, stażu i zajęć reintegracji zawodowej;
5.bezpłatne materiały szkoleniowe;
6.zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, stażu, zajęć reintegracji zawodowej. 
REKRUTACJA
Rekrutacja została podzielona na 3 etapy:    
 I nabór      – 06.05 – 17.05.2013r.      
II nabór     – 28.10 – 13.11.2013r.      
III nabór   – 26.05 – 06.06.2014r.

Aby wziąć udział w III naborze do Projektu należy:

1)   posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach.
2)     złożyć Kwestionariusz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 26.05.2014r. do 06.06.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach w pokoju nr 54 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance.
W pierwszej kolejności zostaną zrekrutowani: 
1.  klienci Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu łosickiegoü   osoby do 25 roku życia
2.osoby powyżej 45 roku życia
3.osoby bez doświadczenia zawodowegoü   osoby bez kwalifikacji zawodowych
4.osoby zamieszkałe na terenach wiejskich
5.osoby niepełnosprawne  
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy: www.puplosice.pl 
Osoby zainteresowane zapraszamy do:
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOSICACHul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
pok. 50, tel. 83 357 19 50      
  pok. 54, tel. 83 357 19 54
pok. 51, tel. 83 357 19 51       
pok. 55, tel. 83 357 19 55
lub do
GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W OLSZANCEOlszanka 42,
08-207 Olszanka
tel. 83 357 51 19