Informacja o Sesji Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

1.     Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji 3.     Przedstawienie porządku obrad 4.     Informacja Wójta  o działaniach podjętych między Sesjami 5.     Interpelacje i zapytania radnych 6.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 7.     Podjęcie uchwał w sprawach :   1/ wyrażenia zgody  na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa         drogi powiatowej  Nr 2034 W Łuzki- Huszlew- Dziadkowskie         granica województwa w ramach Programu Wieloletniego pn:        Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 „ w         partnerstwie z powiatem Łosickim „   2/  podziału Gminy na okręgi wyborcze     3/ zmian w budżecie gminy 8.     Sprawy organizacyjne i wolne wnioski 9.     Zamknięcie obrad