Informacja o Sesji Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

                       Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2011 r o godz.1000  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Huszlewie  odbędzie się XII Sesja Rady Gminy .

Porządek obrad : 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie  porządku obrad
 4.  Wystąpienie Senatora RP Pana Waldemara Kraski
 5. Informacja Wójta o działaniach podjetych między Sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 8. Podjęcie uchwały   w sprawie  zmiany uchwały Nr V/31/2003 z dnia 26 marca 2003 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Huszlew 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

1/ Wystąpienie Wójta lub osoby upoważnionej  w sprawie projektu budżetu

2/ Odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej

3/ Odczytanie wniosków komisji stałych Rady Gminy

4/ Odczytanie ostatecznej opini Komisji Budżetu i Finansów  o projekcie budżetu

5/ Odczytanie wniosków Komisji  uwzględnionych przez Wójta  w projekcie uchwały budżetowej

6/ Odczytanie wniosków Komisji  nie uwzględnionych przez Wójta  w projekcie uchwały

    budżetowej

7/ Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

8/ Głosowanie poprawek wniesionych do uchwały budżetowej

9/ Głosowanie uchwały budżetowej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2011 z dnia 25 listopada 2011 r w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego w umowach  zawieranych na dzierżawę  gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie  odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy  Huszlew
 4. Podjecie uchwały w sprawie planu pracy Rady  na 2012 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy     

      16. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski

      17. Wspólny opłatek

      18. Zamknięcie obrad

                  Proszę o punktualne i   niezawodne przybycie

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                       Rady Gminy

 

                                                                                                     (Grzegorz Wawryniuk