Informacja o wyborze oferty na miał węglowy

 w Przetargi

                                                                                                              Huszlew dnia 2008.01.23

   

ZP.341/ 1/2008

                                                    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY   

           Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych       Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na   „Zakup miału węglowego „ wybrano ofertę Nr 2:

KARPOL Sp. z o.o

21-560 Międzyrzec Podlaski

 Ul. T. Kościuszki 84

             podstawa prawna:

Na podstawie art.91 ust 1ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.Nr 19 poz.177, z późn.zm.”Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

 uzasadnienie:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn  100pkt.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:1.Nazwa Wykonawcy:                   KARPOL Sp. z o.o.  Adres Wykonawcy:                      21-560 Międzyrzec Podlaski ul. T.Kościuszki 84

  Cena oferty brutto:                       469,70 zł.

  Liczba pkt. W kryterium cena:    100 pkt. 2.Nazwa Wykonawcy:                   Przedsiębiorstwo „ROLBUD” Sp. z oo

   Adres Wykonawcy:                     21-560 Międzyrzec Podlaski ul Zahajkowska 1

   Cena oferty brutto:                      560 zł za 1 tonę

   Liczba pkt. W kryterium cena :   83,88 pkt. 

.