Informacja o wyborze oferty na rozbudowę i remont budynku OSP Huszlew

 w Przetargi

                                                                                                              Huszlew dnia 2008.07.16

   

ZP.341/ 4/2009

                                                    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY   

           Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych       Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na „Rozbudowę i remont budynku OSP w Huszlewie ” wybrano ofertę Nr 2:

                                                   „DOMEX”PPHU Artur Michalak                                                                 08-200 Łosice

                                                              ul.Czarkowskiego 5

  podstawa prawna:

Na podstawie art.91 ust 1ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2007 Nr 223  poz.1655, z późn.zm.”Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

 uzasadnienie:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn  100pkt.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

  1.Nazwa Wykonawcy : Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Jerzy Wawryniuk

    Adres Wykonawcy:          08-200 Łosice ul.Narutowicza 49 a

    Cena oferty brutto:           253 394,35zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena:  91,57 pkt.   2. Nazwa Wykonawcy:      „DOMEX” PPHU Artur Michalak

    Adres Wykonawcy:        08-200 Łosice ul.Czarkowskiego 5

    Cena oferty brutto:          232 043,87 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena :   100 pkt. 

.

3. Nazwa Wykonawcy:      PPHU „Majka” Maria Demiańczuk

    Adres Wykonawcy:        17-300 Siemiatycze ul.Mickiewicza 7

    Cena oferty brutto:          248 030,25zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena:  93,55 pkt.

 4. .Nazwa Wykonawcy:      CETUS sp. z o.o

    Adres Wykonawcy:          08-200 Łosice ul.Myśliwska 3

    Cena oferty brutto:           271 466,12 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 85,48pkt.