Informacja o wyborze oferty

 w Przetargi

                                                                                                              Huszlew dnia 2009.08.18

  

ZP.341/  6 /2009

                                                   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  

           Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych       Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na” Kredyt bankowy w kwocie 700 000 zł.” wybrano ofertę Nr 1:

 

                                                      Bank Ochrony Środowiska S.A.

I  Oddział w Warszawie

Al.Wilanowska 372

02-665 Warszawa

 podstawa prawna:

Na podstawie art.91 ust 1ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2007 Nr 223  poz.1655, z późn.zm.”Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

 uzasadnienie:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn  100pkt.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

  1.Nazwa Wykonawcy : Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie

    Adres Wykonawcy:     Al.Wilanowska 372   02-665 Warszawa

    Cena oferty brutto:          63 350,00 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 100 pkt.