KONKURS

 w Informacja o realizacji programów

REGULAMIN

POWIATOWEGO 

KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻ

Pt. MOJE SPOTKANIE Z KULTURĄ

 

 §1

Cele konkursu

1.Zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą i sztuką

2.Pogłębianie praktycznej i teoretycznej wiedzy kulturze i  sztuce.

3.Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa kulturowego poprzez teatr, muzeum, kino.

4.Rozbudzanie wyobraźni i wyrobienie wrażliwości na piękno dzieł sztuki.

5.Poznawanie wartości eksponatów muzealnych oraz dzieł sztuki.

5.Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,

6.Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

                                                                 §2                                         

Organizator konkursu

 

Organizatorem Powiatowego Konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mostów , w partnerstwie z Fundacją PZU w ramach projektu „PZU z Kulturą”

 §3

Założenia organizacyjne

 

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

-Szkoły Podstawowe;( klasy I-III, IV-VI)

-Gimnazja

2.Uczniowie szkół podstawowych wykonują pracę plastyczną. Prace powinny być  wykonane w dowolnych technikach plastycznych: np. pastele, farby plakatowe, wycinanka, wydzieranka,  w formacie A3.(Prosimy nie używać materiałów sypkich)

Uczniowie gimnazjów wykonują zdjęcie (pracę  fotograficzną)

o wymiarach 18 x 20 cm lub większe, zgodne  z tytułem konkursu.

( Zdjęcia mogą przedstawiać np. ciekawe pojedyncze eksponaty muzealne, wystawy, fragmenty przedstawień itp. przedstawiające szeroko rozumiane pojęcie kultury i sztuki)

3. Wszystkie prace  nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

4.Prace należy składać do  21 listopada 2016 roku( liczy się dzień dotarcia prac do siedziby Stowarzyszenia), osobiście lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres:  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mostów , Mostów 10, 08-206 Huszlew, z dopiskiem „Konkurs”,  w godzinach 8:00 –13:30. Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

5.Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs”

należy włożyć pracę opisaną na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko ucznia

Klasa

Telefon kontaktowy

Nazwa szkoły / Adres

oraz następującą klauzulę, podpisaną przez uczestnika i prawnego opiekuna:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mostów,

Organizatora Powiatowego Konkursu plastyczno-fotograficznego , w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Równocześnie poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do

jej wykorzystania w publikacjach promocyjnych , wystawach oraz na stronie internetowej Organizatora”-

Uczestnicy konkursu dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.  „ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ( imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………. w konkursie . 

6.Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych

(Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 

 §4

Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

2. Jury pod uwagę weźmie:

– umiejętność doboru tematu pracy,

– jakość wykonania,

– oryginalność.

3.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§5

Ogłoszenie wyników

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 21 grudnia  2016r.

2. Szkoły, z których uczniowie zostali laureatami Konkursu , zostaną poinformowane (mailem lub telefonicznie) o rozstrzygnięciach podjętych przez jury.

3. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w siedzibie organizatora : Mostów 10, 08-206 Huszlew.

 §6

Nagrody

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy zostaną przyznane w  następujących  kategoriach:

Szkoły Podstawowe klasy I-III -3 pierwsze miejsca;

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI – 3 pierwsze miejsca

Gimnazja – 3 pierwsze miejsca.

Jury konkursowe może zadecydować o nieprzyznaniu miejsc lub przyznaniu wyróżnień.

 

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU