Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ławy

 w Przetargi

II.Tryb udzielenia zamówieniaPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr.z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nie uregulowanych ustawą przepisy kodeksu cywilnego. III. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: 1.      Imię i nazwisko: Celina Kiepuszewska2.      Stanowisko służbowe: inspektor3.      Numer telefonu: (0-83) 358 01 23 wew. 234.      E-mail: wojt @ huszlew. pl5.      Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 106.      Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 7.30 – 15.00 IV. Przedmiot zamówienia:1.      Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach niżej wymienionych inwestycji:       Modernizacja drogi gminnej w Ławach dz. Nr. 6; 78/1 od km 0 +000 do 1+ 341 dł 1341,00 mb –         polegająca na wyrównanie istniejącej podbudowy brukowcowej kruszywem łamanym                       0-12 grub. 8,0 cm o pow.1493,5 m2 .-         wykonanie nawierzchni przez powierzchniowe pojedyncze utrwalenie emulsją grysami bazaltowymi 0-5 mm i  asfaltową k-17  Obmiar(1341 x 5 skrzyżowanie 161)       2.Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót       3.Wspólny słownik zamowień CPV:45.23.31.40-2       4.Zamawiający  niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. Informacje o przetargu:1.      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. VI.Opis sposobu przygotowania oferty: 

1.      Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

2.      Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

3.      Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt VIII SIWZ.4.      Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dostawcę. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.5.      Oferent może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia publicznego.

6.      Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

7.      Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.8.      Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru:Urząd Gminy w Huszlewie08-206 Huszlew„ Modernizacja drogi gminnej Nr dz.6; 78/1 w m. Ławy.”

Koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej powinna zawierać nazwę i adres dostawcy, aby można było ją odesłać w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.

9.      Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi oferent.10.  Nie oznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty.11.  Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a oferent zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  VII.                      Warunki wymagane od dostawców i wykonawców: 1. W przetargu mogą wziąć udział dostawcy i wykonawcy, którzy:

1)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2  ustawy  Prawo zamówień publicznych,

2)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

2. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną przez zamawiającego komisję przetargową.3.Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez zamawiającego od wykonawcy, wskazanych w „Wykazie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków” stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty.3.Wykonawca winien posiadać własny lub dzierżawiony sprzęt typowy do wykonania zamówienia.  VIII. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków:Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:1. Wypełnioną i podpisaną ofertę (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Parafowany przez dostawcę wzór umowy (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).3. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).4.Zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności albo zaświadczenie o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.5. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.6..Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1  i art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).       Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej         Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty,         wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,         potwierdzające odpowiednio, że:1)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości2)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,            3)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne                     lub zdrowotne albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub                      rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania                     decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , ni wydaje się powyższych dokumentów w zkresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osobylub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty w przypadku składania oferty wspólnej: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum)W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:1.      W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego , każdy z przedsiębiorców wchodzi w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,2.      Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,3.      Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie  niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać  lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.4.      Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ( liderem)5.      Wypełniając formularz ofertowy , jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu “Nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. IX. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:1        Termin związania z ofertą 30 dni licząc od daty złożenia  oferty . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia  od dnia podpisania umowy do dnia    15.11.2008 r. XI.Wadium

1.Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości  1000   zł.

 2.Termin wniesienia wadium  upływa dnia     30.10.2008  r. o godz.9.303.Wadium może być wniesione  w :

-pieniądzu

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, -gwarancjach bankowych-gwarancjach ubezpieczeniowych,-poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109,poz.1158, z późn. zm.)4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy             BS O/Huszlew 208038 0007 0000 1111 2000 01005.Kopię wpłaty lub kopię poręczeń gwarancji należy dołączyć do oferty przed jej złożeniemNie wniesienie wadium albo wniesienie po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia . XII. Opis kryterium wyboru oferty oraz ich znaczenie:1.      Cena oferty – waga 100%Przy dokonywaniu oceny ofert stosowane będą następujące zasady:  1. Kryterium – cena oferty: Obliczana będzie według wzoru:P1=(Cmin /C) x W1 Gdzie: P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,Cmin – cena brutto najtańszej oferty,C – cena brutto rozpatrywanej oferty,W1 – waga kryterium – cena oferty (W1 =100).Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt. natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów.Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.Zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający wybierze ofertę o najniższej łącznej cenie ofertowej brutto.XIII.    Opis sposobu obliczania ceny oferty:     1.Wykonawca podaje cenę zgodnie  z formularzem ofertowym i kosztorysem ofertowym     2.Cenę należy podać w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT     3.Cenę oferty wykonawca ustali na podstawie otrzymanej od zamawiającego           dokumentacji, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej.     4.Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez           wykonawcę.     5.Cena oferty jest stała, niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.     6.W przypadku złożenia ofert zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których           nie można poprawić w trybie art.88 ustaw P.z.p., oferta taka zostanie odrzucona . 

XIV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.      Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące otrzymanej SIWZ.2.      Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.3.      Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom , którzy pobrali SIWZ od zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane uzupełnienia lub zmiany staną się częścią SIWZ i zostaną przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.5.      Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

XV. Miejsce i termin składania ofert:

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Huszlewie sekretariat  do dnia  30.10.2008 r.    do  godz. 9.002.      Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie   30.10.2008 r. o godz. 9.001.      Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych wykonawców lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.2.      Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:a)      jest niezgodna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,b)     jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,c)      zawiera rażąco  niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówieniad)     jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,e)      zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu cenyf)       wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny XVII. Informacja o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty              w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego1.O wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający:a) niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyborub)niezwłocznie po wyborze oferty zamieszcza informację, o której mowa w pkt. a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w  swojej siedzibie.2.Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w termnie nie krótszym  niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty , no i nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą z zastrzeżeniem pkt.33.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania z ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom ,  informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania z ofertą a Wykonawca wyraził  zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

4.. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy – zał. nr 2.

5.Wzór umowy po upływie terminu do składania ofert nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 145 ustawy P.z.p XVIII.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ,którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej  lub kilku następujących formach      1 . W pieniądzu na konto Zamawiającego  nr   20 8038 0007 0000 1111 2000 0100                                     BS/o Huszlew2.      W poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym3.      gwarancjach ubezpieczeniowych,4.      gwarancjach bankowychZamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji.Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:·          70 % wysokości zabezpieczenia zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego z należycie wykonane·          30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenia roszczeń  z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona  w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.Ustala się  okresy gwarancji 2 lata. XX. Tryb zawarcia umowy:

1.      Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana. Ostateczną formę i treść umowy zamawiający przedstawi wykonawcy, którego oferta została wybrana na 3 dni przed podpisaniem umowy w celu ostatecznej akceptacji.

2.      Wykonawca , którego oferta została wybrana podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

3.      Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

XX. Środki ochrony prawnej1.      W postępowaniu tym dostawcom i wykonawcom, których interes prawny  w uzyskaniu zamówienia  doznał lub może doznać uszczerbku wyniku naruszenia  zamówienia przysługują  środki ochrony prawnej w Dziale VI ustawy P.z.p. przewidziane dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 ustawy P.z.p .XXI. Postanowienia końcowe:W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy  prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

Wykaz załączników:

1.      Formularz oferty2.      Wzór umowy3.      Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych

4.   Przedmiar robót

    

Zatwierdził: dnia 09.10.2008  r          WÓJT GMINY

                                                           Stanisław Stefaniuk