Modyfikacja specyfikacji – dotyczącej przetargu Remont Świetlicy Wiejskiej w Makarówce

 w Przetargi

 

                                                                                                       Huszlew, dnia 17.02.2010 r.

Zamawiający :

Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie

Huszlew 77

0-206 Huszlew

  

Nr ZP.341-1/2010

 Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie remontu  wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w miejscowości  Makarówka wraz z zakupem wyposażenia  Na podstawie  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych / Dz. U  z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami / Zamawiający dokonuje zmiany załącznika do siwz- przedmiaru  robot poprzez usunięcie z opublikowanego przedmiaru zakresu robót dotyczących klimatyzacji  , która nie jest objęta przedmiotem zamówienia i nie jest wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust. 2 SIWZ a omyłkowo przedstawiono przedmiar robot obejmujący te roboty.  W wyniku modyfikacji publikuje się  prawidłowy przedmiar. W związku z z modyfikacją SIWZ w zakresie  przedmiaru robot zmienia się termin  składania ofert oraz wadium do dnia 25 lutego 2010 r. do godz. 11 .