Ogłoszenie Kierownika GOPS w Huszlewie

 w Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze pracownika socjalnego                    OGŁOSZENIEKierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni na umowę o pracę na czas określony pracownika socjalnego.

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:

·                    posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

·                    posiada dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna

·                    posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny

·                    ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna

·                    ukończył do dnia 30 kwietnia 2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia

·                    ukończył do dnia 31 października 2007 r. studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

2. Osoby zainteresowane pracą proszone są o złożenie :

·                    CV

·                    Listu motywacyjnego ,

·                    Kopii dyplomu ukończenia szkoły

·                    Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),

·                    Oświadczenia kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie , 08-206 Huszlew Huszlew 77

 3. Oferty należy składać do dnia 25 marca 2010r.

4. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu  83 358 01 96