Ogłoszenie Wójta Gminy Huszlew na wolne stanowisko pracy

 w Nabór pracowników

Huszlew dnia  08 sierpnia  2011 roku 
 Wójt Gminy Huszlew
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Huszlewie
 Główne obowiązki: pełnienie funkcji Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Huszlewie
Wykształcenie: wyższe (preferowana  specjalizacja związana z gospodarką wodna ) .
Wymagania konieczne:
5-letni staż pracy w tym  2 letni  staż  na stanowisku kierowniczym, ·     
niezbędna wiedza i praktyka w zakresie prowadzenia zakładu,· 
cechy osobowe i umiejętności pozwalające na kierowanie zespołem ludzi,·
umiejętność gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych,·
wiedza z zakresu prawa pracy,· 
Wymagania pożądane:      
prawo jazdy ,·        
dobra obsługa komputera,·     
komunikatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a)życiorys z opisem pracy zawodowej, wraz z kopiami dokumentów, potwierdzających informację o przebiegu pracy zawodowej,
b) kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie urzędu gminy lub na stronie www.e-bip.pl) kopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach oraz innych dokumentów, które mogą mieć znacznie przy rozpatrywaniu oferty,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia,
e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślne oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
f) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) list motywacyjny,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownicze.
Podstawowy zakres obowiązków  na stanowisku  Kierownika ·        
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowanie jego działalnością·     
Opracowywanie i realizacja planów finansowych·    
Kontrola zarządcza·        
Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, w tym występowanie przed sadami i ustanawianie   ·       
Pełnomocników procesowych·        
Ustalanie organizacji wewnętrznej Zakładu·        
Wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu·   
Wydawanie w oparciu o obowiązujące akty prawne zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów
Zatrudnienie
Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty na trzy miesięczny okres próbny i zostanie zawarty z dniem 01 września  2011 r. Po okresie próbnym przewiduje się zawarcie umowy na czas nieokreślony.- rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których oferty spełniają wymogi formalne odbędą się niezwłocznie w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy, przekazanych zainteresowanym drogą telefoniczną. 
Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Huszlewie  pokój  Nr 2 lub przesłać pocztą na adres:
            Urząd Gminy  w Huszlewie
08-206 Huszlew 77  
w terminie do 18 sierpnia  2011 roku   do godziny 10 00

Koperty należy opatrzyć informacją : 
Dotyczy naboru  na stanowisko  „Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Huszlewie”. 
Oferty złożone po w/w terminie zostaną odrzucone .
Inne informacje:
Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 83 3580123  wew.24                                                                                                                                    
  Wójt Gminy  Huszlew                                                                                                                                     Stanisław  Stefaniuk