PROGRAM „CYFROWA SZKOŁA”

 w Oświata

 

Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II
w Huszlewie zakwalifikowała się do pilotażowego programu ,,Cyfrowa szkoła’.

Celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania
w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia,
w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

Projekt ,,Cyfrowa Szkoła” składa się z czterech komponentów uzupełniających:

– e-szkoła: zaopatrzenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

– e uczeń: zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych
               w domu i w szkole,
            – e-nauczyciel rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK
              na zajęciach,
             – e-zasoby edukacyjne ( w tym e- podręcznik): stworzenie publicznych       
                elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym bezpłatnych e- podręczników.

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. W jego ramach 402 szkoły podstawowe w całej Polsce, 50 szkół w województwie mazowieckiem otrzymało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Huszlewie na realizację programu otrzymała  łącznie 148780,00zł, /wkład własny 34706,00zł, wsparcie finansowe 114074,00zł/ .

16 kwietnia 2012 r. Dyrektor Zespołu E. Kazimieruk  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, wystąpił do organu prowadzącego z wnioskiem o wyposażenie szkoły
w pomoce dydaktyczne. W kwietniu 2012 r. organ prowadzący złożył wniosek do wojewody o udzielenie wsparcia finansowego.

W ramach odpowiednio udzielonego wsparcia finansowego oraz wkładu własnego organ prowadzący zainstalował, uruchomił i zintegrował zakupiony sprzęt komputerowy.: 1.      Przenośne komputery dla uczniów – 27szt. /Toshiba/ /które mogą być wykorzystywane przez uczniów w wariancie:     wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od
      zajęć dydaktycznych/.2.      Przenośne komputery dla nauczyciela – 8 szt. /Toshiba/3.      Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii. 4.      Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, kopiowanie
i skanowanie.5.      Tablice interaktywne z systemem mocowania  IQ Bard – 3 szt.6.      System do zbierania i analizowania odpowiedzi – szt.7.      Projektor krótkoogniskowy  – 1 szt.8.      Projektor  multimedialny – 2 szt.9.      Głośniki10.  Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej -6 szt.11.  Ekran projekcyjny12.  Drukarka HP/ Laser/ 13.  Skaner HP14.  Wizualizer15.  Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodowąZakupione pomoce dydaktyczne zostaną wykorzystane m.in. do:

  • opracowywania w wersji elektronicznej materiałów metodycznych i innych związanych z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi wynikającymi z potrzeb szkoły ;
  • podniesienie atrakcyjności i skuteczności zajęć edukacyjnych nie tylko na lekcjach informatyki
  • przygotowywania materiałów dydaktycznych – sprawdzianów, testów, krzyżówek, kart pracy, foliogramów, itp.;
  • wykonywania prezentacji multimedialnych, plansz, plakatów;
  • prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego;
  • wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, czy uczniami poprzez Internet;
  • sporządzania zestawów wyników nauczania, służących do monitorowania postępów uczniów w nauce;
  • korzystania z portali edukacyjnych;
  • korzystania z forum edukacyjnego;
  • publikowania własnych artykułów na stronach www poświęconych Edukacji itp.

   Szkolnym  e-koordynatorem   została pani Ewelina Ilczuk. Zadaniem szkolnego koordynatora jest szkolenie i wspieranie nauczycieli klas IV –VI
w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności pracy z wykorzystaniem TIK, uczestniczenie
w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, w tym szkoleniach prowadzonych na odległość, koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.W ramach programu szkoła powinna przeprowadzić co najmniej 4 lekcje otwarte, udostępnić w ramach międzyszkolnych sieci współpracy scenariusze zajęć lekcyjnych z rożnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zrealizować co najmniej 4  projekty edukacyjne rozwijające kompetencje społeczne i twórcze uczniów, wykorzystywać TIK na zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów, średnio w każdym tygodniu nauki: 6 godz. zajęć lekcyjnych, prowadzonych w oddziałach klas IV–VI.Organ prowadzący jest obowiązany zapewnić usługę administrowania sprzętem i urządzeniami zakupionymi w ramach wsparcia finansowego i wkładu własnego.