Przetarg na karosację JELCZ HYDROMIL A3-515

 w Przetargi

Zamówienia publiczne: Karosacja samochodu Jelcz HYDROMIL A 5 515                                                               5/2010 Huszlew, 2009-03-17OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2010. Nazwa zadania: Karosacja samochodu Jelcz HYDROMIL A 3  515                                                               Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy w Huszlewie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina  Huszlew08-206 Huszlew                                                     www.huszlew.plwojt@huszlew.pl7,30 – 15,30   II. Określenie trybu zamówienia:Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznychIII. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:www.huszlew.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Urząd Gminy w  Huszlewie –  nie odpłatnie . IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofertczęściowych:Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie . 
 Karosacja samochodu Jelcz HYDROMIL A 3  515                                                               Wymagane podstawowe parametry techniczne : Nadwozie pożarnicze na podwoziu typu Jelcz HYDROMIL

KABINA ZESPOLONA1.  Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1 +42.                Demontaż całkowity starej kabiny3.                Wykonanie i montaż nowej kabiny zespolonej w oparciu o używaną kabinę Jelcz serii 4004.                Całkowita wymiana instalacji elektrycznejWYKOŃCZENIE KABINY ZESPOLONEJ1.     barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym2.                ocieplenie ścian sufitu i podłogi3.                wyłożenie wykładziną miękką, ścian, drzwi i sufitu4.                podłoga kabiny załogi wyłożona blachą aluminiową łezkową5.                wieszaki na ubrania6.                stopnie do kabiny załogi ..obłożone blachą aluminiową7.                założenie nowych chlapaczy przy kabinie8.                siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym , odpornym na rozdarcie i ścieranie9.   siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny sprzęt.
10  oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi11. dodatkowa nagrzewnica z tyłu kabinyZABUDOWA NADWOZIA -ZABUDOWA POŻARNICZA1.       konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych2.       poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia3.       pięć schowków na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami wodoszczelnymi ze wspomaganiem i pyłoszczelnymi, 4.       dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.5.       konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza6.       spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową7.       ściany schowków wyłożone blachą aluminiową8.       szuflady i wysuwne tece, automatycznie winny blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem9.       uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, umożliwiających ich obsługę w rękawicach10.   osłona rurowa przednia,11.   przedział autopompy wyposażony w dodatkową nagrzewnicę W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzętu:1.  armatury: prądownic, rozdzielacza, przełączników, itp.2.       urządzeń sygnalizacyjnych :latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm3.       narzędzi pracy: łom, młot, topór, siekiera ,piła itp./4.       schowki przeznaczone na sprzęt wodny , wyposażone w stojaki na węże 52 i 755.       szczegółowe rozmieszczenie sprzętu zgodnie z propozycją Zamawiającego6.       dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomiiSchowki przystosowane do wyposażenia w:1.      miejsce na agregat prądotwórczy 2.      paleta wysuwana na motopompę pływającą

3.              dach zabudowy w formie podestu roboczego-użytkowy, w wykonaniu antypoślizgowym
wyłożony blachą aluminiową łezkową4.              balustrada ochronna boczna-dachu wyłożona blachą aluminiową łezkową5.              na dachu uchwyty: na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe oraz na6.              klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, tłumice itp.7.              drabinka wejściowa na dach – składana8.              skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenieZBIORNIK WODY1.      pojemność 6000 l ± 10% 2.      Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację a)    zbiornik wyposażony w falochrony i posiada właz rewizyjny oraz zawór odwadniającyb)    zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu ,króciec z nasadą 1×75 i zaworemc)    zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania3.      Wykonawca udzieli gwarancji na perforację zbiornika na okres min. 10 lat. AUTOPOMPA1,  zamontować autopompę o wydajności minimum 1600 l/min przy 8 bar.2,                autopompę i tablicę rozdzielczą zlokalizować z boku pojazdu3,                napęd autopompy poprzez przystawkę odbioru mocy i wały napędoweINSTALACJA WODNA1,                instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1×1102,  instalacja niskiego ciśnienia z autopompy – króciec 2×75 (umieszczony w skrytce przedziału autopompy – zabezpieczenie przed zamarzaniem)3,   konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie
W przedziale pracy autopompy powinny znajdować się na tablicy sterującej następujące
urządzenia kontrolno-sterownicze pracy autopompy:1,                manowakuometr2,                manometr niskiego ciśnienia3,                wskaźnik poziomu wody w zbiorniku -elektroniczny4,                regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu – regulacja obrotów autopompy5,                wyłącznik silnika pojazduWYPROWADZENIE NA DZIAŁKO WODNE I MONTAŻ DZIAŁKA1.      wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2/1/2″ SZYBKIE NATARCIE1.      wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym2.      montaż linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z wężem o długości 60 mb z prądownicą
i układem zwijania, przekładnią zębatą z hamulcem i z korbą INSTALACJA ELEKTRYCZNAOznakowanie pojazdu uprzywilejowanego:1,       wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – oświetleniowe, akustyczne i świetlne2,       urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych3,       z przodu pojazdu na dachu kabiny – belka zespolona4,       pojedyncza lampa LBO z tyłu pojazdu5,       instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu – odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem ,tych które wymagają stałego zasilania6,       pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego7,       skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie8,       pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w
warunkach słabej widoczności9,     fala świetlna, zderzak przedni ze światłami pulsacyjnymi niebieskimi10,  pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy 2000 W + stojak z najaśnicami11,  pojazd wyposażony w automatyczny prostownik 24V umożliwiający stałe doładowanie akumulatorów z sieci 240V12,  wykonać instalację antenową i elektryczną oraz zainstalować rtl. Motorola GM 360, wraz z modułem umożliwiającym prowadzenie łączności z przedziału autopompyLAKIEROWANIE1.  nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi
przepisami2.                kolorystyka: elementy podwozia – czarne3.                błotniki i zderzaki – białe4.                kabina, zabudowa- RAL 30005.               konserwacja podwozia 1,    wykonawca udzieli 24 msc gwarancji na nadwozie i zabudowę pożarniczą, Zamawiający dostarczy pojazd do miejsca wskazanego przez wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych po zgłoszeniu gotowości przyjęcia pojazdu przez wykonawcę.WYPOSAŻENIE DODATKOWE1,    układ pneumatyczny, hamulcowy pojazdu wyposażyć w osuszacz powietrza,2,    pojazd wyposażyć w wciągarkę o uciągu min. 5000 kg, zamontowaną z przodu pojazdu,3,    przednie opony – wymienić na bezdętkowe, GWARANCJA2,    wykonawca udzieli 12 msc gwarancji na układ napędowy i podwozie,  

 Słownictwo główneSłownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)Główny przedmiotKarosacja samochodu JelczNadwozie pożarnicze na podwoziu typu Jelcz HYDROMIL A 3 515

  V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia: 31 lipiec 2010 r VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:O zamówienie mogą ubiegać się dostawcy, którzy spełnią podane warunki :1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.Z.P 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.W celu spełnienia wyżej opisanych warunków Dostawcy mają dostarczyć następujące dokumenty :I. Dla warunku pierwszego :1. aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,2. złożą oświadczenie, że spełniają wymogi określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.Z.P .VIII. Informacja na temat wadium:zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 14IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Nazwa kryteriumWagaCena 100

 #61X. Miejsce i termin składania ofert:Oferty należy składać do dnia: 2010-03-31 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Huszlew 08-205 HuszlewPokój nr 1 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-31, o godz. 10:15w siedzibie zamawiającego Gmina Huszlew 08-206 HuszlewSala konferencyjnaXII. Termin związania ofertąWykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowejnie dotyczy XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupównie dotyczy………………………… XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektronicznanie dotyczyadres strony internetowej XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  poz. 5/2010  dnia  17.03.2010Stanisław Stefaniuk Wójt Gminy Huszlew 

 Specyfikacja do pobrania  na stronie  : www.e-bip.pl  (przetargi )