Prztarg na Agregat prądotwórczy

 w Przetargi

 

Zamówienia publiczne: Dostawa agregatu                                                                     prądotwórczego

Piątek 25 lipiec 2008

 1/2009, Huszlew, 2009-08-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2009. Nazwa zadania: Dostawa agregatu prądotwórczego                                                         Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy w Huszlewie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Gmina  Huszlew   08-206 Huszlew  , www.huszlew.pl

wojt@huszlew.pl

7,30 – 15,30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.huszlew.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Urząd Gminy w  Huszlewie

–  nie odpłatnie .

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  agregatu prądotwórczego fabrycznie nowego wraz z przyczepą  do  transportu agregatu  .

Wymagane podstawowe parametry techniczne :

AGREGAT  PRĄDOTWÓRCZY PRZEZNACZONY  DO  ZASILANIA  AWARYJNEGO  –   OBUDOWANY

                 1. Rok produkcji 2009 ,

2. Rodzaj silnika – diesel o mocy minimalnej   130  kVA ,-   104 KW

                  3. Trójfazowy  – 400/230 V  (50  H z )

                    4. rozruch manualny ,

                    5. przystosowany do współpracy z urządzeniami elektrycznymi ,

                  6. ze stabilizacją napięcia

                  7. wyposażony w akumulator ,

                  8. Wyposażony w szpilkę umożliwiającą uziemienie agregatu

                  9.  Długość przewodu przyłączeniowego  – 10 m.

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU  AGREGATU O MASIE około 3000  kg

długość skrzyni zewnętrznej :  wg wymiaru agregatu

1.     szerokość skrzyni zewnętrznej : wg wymiaru agregatu

2.     konstrukcja stalowa ocynkowana

3.     z kołem podporowym dyszla ,

4.     dyszel V wyposażony  w urządzenie najazdowe , zaczep kulowy

5.     cztery tylne podpory postojowe

6.     błotniki ocynkowane ,

7.     instalacja elektryczna ,

8.      dopuszczenie do ruchu .Wspólny Słownik Zamówień: kod 34.12.10.00-1

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy wraz z przyczepą do transportu

Dodatkowe przedmioty

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 października 2008 r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się dostawcy, którzy spełnią podane warunki :

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.Z.P

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.

W celu spełnienia wyżej opisanych warunków Dostawcy mają dostarczyć następujące dokumenty :

I. Dla warunku pierwszego :

1. aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

2. złożą oświadczenie, że spełniają wymogi określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.Z.P .

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium     

Waga

Cena

100

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-08-31 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Gmina Huszlew

08-205 Huszlew

Pokój nr 1

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-31, o godz. 10:15

w siedzibie zamawiającego Gmina Huszlew

08-206 Huszlew

Sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

…………………………

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

adres strony internetowej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  poz. ………………………… dnia ____________________________________

Stanisław Stefaniuk

Wójt Gminy Huszlew

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Zamawiający: Gmina  Huszlew

Przedmiot Zamówienia

Dostawa  Agregatu prądotwórczego przeznaczonego do zasilania awaryjnego

 – obudowanego wraz z przyczepą do transportu tego agregatu
Tryb  udzielenia  zamówieniaprzetarg  nieograniczony

Rozdział 1
Opis przedmiotu zamówienia

1.         Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  agregatu prądotwórczego do zasilana awaryjnego wraz z przyczepą do jego transportu: . .
2.         Wymagane warunki techniczne pojazdu:

Wymagane podstawowe parametry techniczne :

AGREGAT  PRĄDOTWÓRCZY PRZEZNACZONY  DO  ZASILANIA  AWARYJNEGO  –   OBUDOWANY

                 1. Rok produkcji 2009 ,
2. Rodzaj silnika – diesel o mocy minimalnej   130  kVA ,-   104 KW
3. Trójfazowy  – 400/230 V  (50  H z )
 4. rozruch manualny ,

     5. przystosowany do współpracy z urządzeniami elektrycznymi ,

                  6. ze stabilizacją napięcia

                  7. wyposażony w akumulator ,

                  8. Wyposażony w szpilkę umożliwiającą uziemienie agregatu

                  9.  Długość przewodu przyłączeniowego                 – 10 m.

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU  AGREGATU O MASIE około 3000  kg

długość skrzyni zewnętrznej :  wg wymiaru agregatu

9.     szerokość skrzyni zewnętrznej : wg wymiaru agregatu

10. konstrukcja stalowa ocynkowana

11. z kołem podporowym dyszla ,

12. dyszel V wyposażony  w urządzenie najazdowe , zaczep kulowy

13. cztery tylne podpory postojowe

14.          błotniki ocynkowane ,

15.          instalacja elektryczna ,

5.         Gwarancja fabryczna: agregat  prądotwórczy będący przedmiotem zamówienia objęty zostanie gwarancją na warunkach określonych przez Wykonawcę w dokumencie gwarancyjnym, który stanowi załącznik do oferty Wykonawcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty przekazania agregatu prądotwórczego Zamawiającemu odnotowanej w książce gwarancyjnej pojazdu.

Udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy oraz zapewnienie obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.Zamawiający informuje, że agregat prądotwórczy stanowiący przedmiot zamówienia będzie użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej .

 

6.         Termin realizacji zamówienia: do 30 października 2009 r. dostarczenie do siedziby zamawiającego .

 

7.         Kod CPV: Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem 34121000-1           

            (autobusy) we Wspólnym Słowniku Zamówień.

 

                             Rozdział 2

 

Warunki stawiane Wykonawcom

 

1.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), w tym:

1)   nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 

 

2.      OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2.1.           Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu składa ofertę i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z żądanymi przez Zamawiającego dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych warunków.

2.2.           Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizę złożonych oświadczeń i dokumentów, wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ w pkt 1.1.

 

Rozdział 3

 

Dokumenty wymagane od Wykonawców

 

1.      Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców załączył do wypełnionego druku oferty następujące dokumenty:

1.1.      dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

1.2.      dokumenty potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę agregat prądotwórczy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:

 

3)      wykaz parametrów technicznych,

4)      dokument gwarancyjny wraz z instrukcją obsługi ..

 

2.      Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dodatkowo załączył do oferty informację adresową Wykonawcy.

 

3.      Wszyscy Wykonawcy obowiązani są przedstawić dokumenty wymienione w pkt 1.1 pod rygorem wykluczenia z postępowania oraz w pkt 1.2 pod rygorem odrzucenia oferty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Natomiast załączenie do oferty dokumentu wymienionego w pkt 2 (informacja adresowa Wykonawcy) nie jest obowiązkowe, a jego brak nie spowoduje negatywnych skutków dla Wykonawcy.

 

4.      Zaleca się, aby oferta oraz oświadczenie o spełnianiu warunków, dokument gwarancyjny zostały sporządzone zgodnie z wzorami formularzy przedstawionymi w Rozdziale 8 SIWZ (Wzór formularza oferty i załączników do oferty).

 

5.      Oferta i każdy z załączników do niej powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczeń woli. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie albo kopii poświadczonej przez mocodawcę (upoważniającego).

 

6.      Dokumenty wymienione w pkt 1 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

7.      Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 

8.      Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

1)     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), ustanowią oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum.

2)     Ofertę, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany autobus spełnia wymagania Zamawiającego, składa (podpisuje, a w przypadku dokumentów w formie kserokopii poświadcza za zgodność z oryginałem) pełnomocnik, o którym mowa wyżej, w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3)     Dokumenty wymienione w pkt 1.1 ppkt 2 składa każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

4)     W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowę konsorcjum).

5)     Umowa konsorcjum powołanego w celu zrealizowania przedmiotu objętego niniejszym postępowaniem winna zawierać postanowienia wynikające z istoty stosunku konsorcjalnego oraz poniższe warunki:

a)     określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,

b)     cel zawarcia umowy,

c)      czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),

d)     zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,

e)     wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia,

f)        zakaz zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

 

 

 

 

Rozdział 4

 

Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.         Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ryczałtowej ceny brutto, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT (stawka 22%) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

2.         Cena ryczałtowa musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

3.         Oferowana cena ryczałtowa jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (zgodnie z art. 632 K.C.).

 

 

 

 

Rozdział 5

 

Kryteria i sposób oceny ofert

 

1.         Każda oferta powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

2.         Po wstępnej analizie ofert i odrzuceniu ofert nie spełniających wymagań zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający   dokona szczegółowej oceny każdej z niepodlegających odrzuceniu ofert przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

1)   Cena brutto oferty (C)                               –           100 %,

Ocena oferty na podstawie kryterium cena wyliczana będzie według niżej podanego wzoru:

 

gdzie:

C              – uzyskana ilość punktów

Cmin        – najniższa oferowana cena przedstawiona w badanych ofertach

Cbo          – cena badanej oferty

 

3.         Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która, uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejszą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6

 

Instrukcja dla Wykonawców

 

1.      ZAMAWIAJĄCY

1.1.      Urząd Gminy w Huszlewie

1.2.     Adres do korespondencji:

Urząd  Gminy   Huszlewie  

           08-206  Huszlew

2.      TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.      FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ

3.1.     Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu (numer faksu: (083 358 01 08 ) lub poczty elektronicznej (adres e-mail: wojt@huszlew.pl ) – z zastrzeżeniem pkt 3.2.

3.2.     Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.

3.3.     Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania i niezwłocznie przesyła oryginały dokumentów.

 

4.      OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami   jest  Pani  Sulima Zenobia     tel. (083) 358 01 23 wew.29

 

5.      WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

5.1.     Wykonawca może zwrócić się w formie określonej w pkt 3 do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

5.2.     Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

5.3.  Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający niezwłocznie prześle wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

5.4.    Jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

 

5.5.     Zamawiający informuje, że nie planuje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

5.6.    Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,
z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są:

1)     wyjaśnienia treści SIWZ,

 

 

6.         MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

6.1.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

6.2.     Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

 

7.      WADIUM

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

 

8.         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2.     Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

8.3.     Opis sposobu przygotowania ofert:

a)   Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

b)    Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do Rozdziału 8 SIWZ (Wzór formularza oferty i załączników do oferty) i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym niezmywalnym atramentem (tuszem).

c)    Załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w Rozdziale 3 SIWZ (Dokumenty wymagane od Wykonawców).

d)    Oferta (tj. wypełniony formularz oferty i każdy z załączników) powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku naniesienia w ofercie zmian, dopisków i skreśleń, powinny one zostać parafowane przez w/w osoby.

e)    Zaleca się, aby oferta i wszystkie załączniki do oferty były spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w Rozdziale 3 SIWZ (Dokumenty wymagane od Wykonawców).

f)     Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący na jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby oferta została złożona w dwóch zaklejonych kopertach:

–    wewnętrznej: opatrzonej napisem: „Oferta w przetargu na dostawę agregatu prądotwórczego” oraz pieczątką firmową Wykonawcy,

–    zewnętrznej: opatrzonej wyłącznie napisem „Oferta w przetargu na dostawę agregatu prądotwórczego” – bez oznaczenia nadawcy.

8.4.     Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętych kopertach z odpowiednim dopiskiem np.: „Zmiana oferty w przetargu na dostawę agregatu prądotwórczego ”.

8.5.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

8.6.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

8.7.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.8.     Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8.9.     Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.

 

9.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9.2.     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3.     W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

10.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

10.1.   Miejscem składania ofert jest sekretariat  w siedzibie   Urzędu   Gminy   Huszlew  , 08-206 Huszlew 

.

10.2.       Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać  

          pocztą na adres: Urząd   Gminy Huszlew , 08-206 Huszlew

           – z wyraźnym oznaczeniem przetargu – jak opisano w pkt 8.3 lit. f).

10.3.   Termin składania ofert: 31 sierpień 2009 r. do godziny 10:00.

 

11.       OTWARCIE OFERT

11.1.   Miejscem otwarcia ofert jest  Urząd  Gminy  Huszlew    sala konferencyjna

11.2.   Termin otwarcia ofert:  31 sierpnia  2009 r. o godzinie  10:15.

11.3.   Otwarcie ofert jest jawne.

11.4.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.5.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.6.   Powyższe informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

12.       FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum lub spółkę cywilną, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej.

 

13.       ZAWARCIE UMOWY

13.1.   Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

13.2.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

13.3.   Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

13.4.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.         

 

14.             ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

14.1          Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

14.2          Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

14.3          Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

14.4          Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

14.5          Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

14.6          W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.7          Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

14.8          Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

14.9          Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

1