SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 w Przetargi

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NIE PRZEKRACZAJĄCEGO KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE  ART. 11 UST. 8  (ROBOTY BUDOWLANE)

W RAMACH WYKONANIA  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

 

Nr sprawy: BGK.341-7/2009 z dnia 10.07.2009r.  

Wspólny Słownik Zamówień  CPV : 45.23.00.00-8 – Roboty  zakresie budowy dróg

 

1. Zamawiający:

       Pełna nazwa zamawiającego:

    t Gmina Huszlew

      Adres:

      08-206 Huszlew

      REGON:

     000533498

     Internet www. huszlew. pl

     e-mail: wojt @  huszlew. pl

           Numer telefonu: (0-83)358 01 23, faks: (0-83) 358

 

  2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. N z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nie uregulowanych ustawą przepisy kodeksu cywilnego. 

 

3. Przedmiotem zamówienia jest:   WYKONANIE  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  MAKARÓWKA-KIEŁBASKI  w  ramach inwestycji „Modernizacja drogi gminnej Makarówka –Kiełbaski nr.geodezyjny dz.569/2

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) ) przedmiar robót;

b) opis techniczny, przekroje normalne, profile podłużne, plany sytuacyjne;

c) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

 

4. Termin realizacji zamówienia do dnia 18.09.2009r.

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch  zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty każde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenie dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie,

c) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej, bądź też posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

d) dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia, bądź też posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału  technicznego w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował  podanym niżej sprzętem w ilości nie mniejszej niż:

·        specjalistyczna mieszarka jedno lub wielowirnikowa do wymieszania gruntu ze spoiwem (zestaw do stabilizacji) – szt. 1,

·        równiarka – szt. 1,

·        walec  – szt. 1,

·        zagęszczarka – szt.1,

 

e) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 500 000 zł.

f) Wniosą wymagane wadium.

 

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży w ofercie dokumenty wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ.

 

Z treści załączonych oświadczeń lub dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzucenia lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

6.1. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5a oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy określające, że spełnia wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych; (Załączniki Nr 5.1 , 5.2 do SIWZ)

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkt 9 Prawa zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Nie dotyczy osób fizycznych oraz spółek cywilnych składających się z osób fizycznych;

6.2. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5b oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) Wykaz robót wykonanych (Załącznik Nr 6 do SIWZ)., tj. zakończonych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch  zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty każde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenie dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie,  zawierający następujące dane: nazwę, adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, opis wykonanych robót wraz z ich zakresem, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót

b) Dokumenty potwierdzające, że w/w. roboty zostały wykonane należycie, np. referencje.

 

6.3. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5c oferta musi zawierać:

Wypełniony Formularz „POTENCJAŁ KADROWY” (Załącznik Nr 7 do SIWZ), w którym  Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, oraz podaje imię nazwisko tej osoby jej kwalifikacje zawodowe (wykształcenie), numer oraz zakres posiadanych uprawnień budowlanych. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:

a) kopię uprawnień budowlanych ww. osoby ( przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane)

b) zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzające przynależność w/w osoby do danej Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aktualnego na dzień składania ofert. Zamawiający dopuszcza, jako dokument równoważny, złożenie nieaktualnego zaświadczenia z ww. izby wraz z dowodem wpłaty należnych składek, z którego wynika, że są one opłacone na dzień składania ofert.

c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli w Formularzu „POTENCJAŁ KADROWY” Wykonawca wskazał osobę którą będzie dysponował.

 

6.4. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5d oferta musi zawierać:

Wypełniony Formularz „POTENCJAŁ TECHNICZNY” (Załącznik Nr 8 do SIWZ), w którym  Wykonawca oświadcza, że dysponuje wymaganym sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku gdy w Formularzu „POTENCJAŁ TECHNICZNY”  Wykonawca wskazał narzędzia      i urządzenia, którymi będzie dysponował, dodatkowo należy złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wskazanych przez Wykonawcę narzędzi i urządzeń wymaganego do wykonania przedmiotu zamówienia

 

6.5. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5e oferta musi zawierać:

a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę :            min. 500 000 zł.

 

Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo takie musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez:

– notariusza lub

– przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub

– przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty, o którym mowa w punkcie 6.1 podpunkty:”b”, „c”, „d” i „e” oraz oświadczenie, o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Pełnomocnictwo takie powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

 

UWAGA:

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punkcie 6.1 podpunkty:”b”, „c”, „d” i „e” składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

– nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,

  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  

  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt „a” zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Terminy wystawienia dokumentów wyszczególnionych w UWADZE są takie same jak odpowiadających im dokumentów, czyli dokumentów o którym mowa w punkcie 6.1 podpunkty:”b”, „c”, „d” i „e”

 

6.6. Pozostałe dokumenty jakie musi zawierać oferta:

a)   wypełniony formularz „Oferta”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;

b)   wypełniony kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ

c)   dowód wpłaty wadium.

 

Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.6 ppkt. „a”, „b” muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Jeżeli upoważnienie to nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo takie musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez:

– notariusza lub

– przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub

– przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

 

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku gdyby wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji.

 

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

1.      Imię i nazwisko: Celina Kiepuszewska

2.      Stanowisko służbowe: inspektor

3.      Numer telefonu: (0-83) 358 01 23 wew. 23

4.      E-mail: wojt @ huszlew. pl

5.      Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 10

       6.   Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00 – 15.00

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferent przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości –  3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 06 sierpnia 2009r. do godz. 9.30.

 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

 

Wadium wnoszone w pieniądzu  należy wpłacić na konto Zamawiającego – rachunek bankowy BS /Huszlew 20 8038 0007 00001111 2000 0100

 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

 

Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10 do dnia 06.08.2009 r. do godz. 9.30.

 

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony   z postępowania.

 

 

9. Termin związania ofertą

 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania.

 

 

 

10. Opis przygotowania oferty

 

 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi         w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie  z wymaganiami określonymi w tym dokumencie oraz we własnym zakresie zapoznać się z trenem budowy.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć na tylko jedną ofertę.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w sposób czytelny, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ, wypełnionego w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 4. Formularz ofertowy wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
 5. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony były kolejno ponumerowane i załączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
 6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
 8. Ofertę  wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

                                                                Urząd Gminy Huszlew 77

                                                                08-206 Huszlew

                                                                       

Wykonanie przebudowy drogi gminnej :

Nazwa zadania „Modernizacja drogi gminnej  Makarówka –Kiełbaski”

 Nie otwierać przed dniem  06.08.2009r. godz. 10.00

 

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

9.       Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie mogły być zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po terminie przewidzianym na wniesienie protestu.

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ja wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
 2. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
 3. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy P.z.p.).
 4. Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnej teczce z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna część oferty wraz załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.

 

11. Miejsce składania i otwarcia ofert.

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres :

 Gmina Huszlew, 08 – 206 Huszlew, pokój nr 1

 do dnia 06.08 2009r. do godz. 9.30 

 

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, adres:

Gmina Huszlew  08 – 206 Huszlew  sala konferencyjna , 

w dniu 06.08 2009r. godz. 10.00

 

3.  Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym dostawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba dostawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca podaje cenę zgodnie z formularzem ofertowym i kosztorysem ofertowym.
 3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,              z wyodrębnieniem należnego podatku VAT i słownie.
 4. Oferowana przez Wykonawcę cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
 5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 6. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór  prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

13. Informacja dotycząca zasad poprawy omyłek rachunkowych w ofercie

 

Zamawiający dokona poprawek omyłek rachunkowych w ofertach zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z poniższymi zasadami:

Ø      Jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

Ø      Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne części zamówienia,

Ø      Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek

 

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

      podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn / Cof.b. x 100 = ilość punktów, gdzie:

 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

 

Pod pojęciem „oferta badana” oraz „złożonych ofert” Zamawiający rozumie oferty nie podlegające odrzuceniu.

1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

2. Jeżeli, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3.  Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

4. Zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający wybierze ofertę o najniższej ofertowej cenie brutto.

6. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:

a.       Niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę, i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,

b.       Niezwłocznie po wyborze oferty zamieszcza informację, o której mowa pkt a. na stronie internetowe oraz w miejscu publicznie dostępnym w  swojej siedzibie.

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem pkt. 3. , wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich kwestii zawieranej umowy.

5. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

 

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

16.1.Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy w wysokości  5% wartości umowy brutto.

16.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr                  BS /Huszlew 20 8038 0007 00001111 2000 0100 .

16.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres o jeden miesiąc dłuższy od umownego terminu wykonania zamówienia.

16.4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.

16.5.W przypadku jeśli Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z podanych form najpóźniej w dniu podpisania umowy, umowa nie zostanie zawarta, a Zamawiający będzie miał prawo ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

16.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:

1)    Wykona roboty zgodnie ze Specyfikacją techniczną,

2)    Ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

3)    Dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

16.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnego podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót pod warunkiem wcześniejszego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

 

17. Rękojmia

 

17.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres 3 lat.

17.2. Bieg Okresu Rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego.

17.3. Najpóźniej w dniu odbioru ostatecznego robót Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.4. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w ppkt 16.2.

17.5.Zabezpieczenie z tytułu rękojmi Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej  w dniu podpisania protokołu ostatecznego robót.

17.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru zabezpieczenia z tytułu rękojmi z kwoty złożonej przez Wykonawcę jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy  przypadku niewniesienia takiego zabezpieczenia w terminie określonym w ppkt 17.3.

17.7. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne usunięcie wszystkich wad, które ujawnią się w okresie rękojmi, i które wynikają:

1)    Z nieprawidłowego wykonania robót,

2)    Z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy.

17.8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w pkt. 17.1., jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

17.9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem z tytułu rękojmi.

17.10. W przypadku, gdy koszt usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

17.11. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie wrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru po okresie rękojmi.

  

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  

     postępowania o udzielenie zamówienia

 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze – art. 179 do 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193a Prawa zamówień publicznych, tj:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. Z 2007 r. Nr 187, poz. 1327);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 128, poz. 886).

 

19. Części zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 

20. Umowy ramowe

 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

 

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

 

22.Oferty wariantowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną adres:

e-mail:  wojt@huszlew.pl

 

24. Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

25. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

26. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców         w zakresie podbudowy  z gruntu stabilizowanego cementem.

Pozostały zakres robót można wykonać przy pomocy Podwykonawców.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

 

Załączniki do specyfikacji

 

1.       Wzór umowy – załącznik Nr 1

2.       Oferta – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty – załącznik Nr 2

3.       Przedmiar robót – załącznik Nr 3

4.       Kosztorys ofertowy – załącznik Nr 4

5.       Formularz oświadczenia

6.       Opis techniczny, przekroje normalne, profile podłużne, plany sytuacyjne

7.       Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 

Huszlew , dnia 10.07.2009 r.