V Sesja Rady Gminy w Huszlewie

 w Sesje Rady Gminy

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3.Przedstawienie porządku obrad
4.Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami
5.Interpelacje i zapytania radnych
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
7.Podjęcie  uchwał w sprawach :
1/ przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii       
2/ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobieganie  bezdomności  zwierząt w gminie Huszlew  
3/ zmiana uchwały dot.inkasa podatków :rolnego, leśnego i od nieruchomości  
4/ zmiana uchwały dot.zarządzenia poboru opłaty za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi  w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wysokości  wynagrodzenia  za inkaso
5/ zbycia nieruchomości (budynku byłej świetlicy) do rozbiórki
               stanowiącej mienie gminne
 6/ przyjęcia oceny zasobów  pomocy społecznej Gminy Huszlew
 7/ wyrażenia zgody  lub nie  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w  budżecie gminy  na 2016 rok
 8/ zmiana prognozy finansowej
 9 / zmiany w budżecie gminy
8.Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
9.Zamknięcie obrad