Wzór umowy do przetargu o agregat prądotwórczy

 w Przetargi

Wzór umowy

UMOWA  nr ………………………………………………………

 

W dniu ………………….. 2008 r. w  Huszlewie  pomiędzy:

 

Urząd Gminy w Huszlewie   , 08-205 Huszlew  , reprezentowanym przez :

1.      Stanisława Stefaniuk  –  Wójt Gminy

a

……………………………………………………………………………………………………………………..,

z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w ………………………………………………………………………………………….

pod numerem ……………………………. posiadającym nr NIP …………………….….…,

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………….,

2. ……………………………………………………………………………………………….,

zwanym dalej Wykonawcą

 

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w przeprowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego …….. zawarta została niniejsza umowa następującej treści:

 

 

 

§ 1

1.   Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia agregatu prądotwórczego, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy

2.   Realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do
 31  października   2008 r.

4.   O terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi Zamawiającego na co najmniej 3 dni przed dostawą.

5.   Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

6.   Przygotowania do odbioru przedmiotu zamówienia i jego przegląd zostaną wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7.   Przedmiot zamówienia przygotowany do odbioru powinien być fabrycznie nowy
i charakteryzować się parametrami określonymi przez Zamawiającego, opisanymi
w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz instrukcji użytkowania.

 

 

§ 2

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania przedmiotu zamówienia. Negatywny wynik badań agregatu prądotwórczego i nie usunięcie w trybie natychmiastowym stwierdzonych usterek spowoduje odstąpienie od odbioru agregatu. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po sprawdzeniu przez Wykonawcą przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek.

4.    Nie usunięcie usterek przez Wykonawcę w ustalonym terminie, o którym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.

 

§ 3

Wykonawca powinien dołączyć do przedmiotu zamówienia: książkę gwarancyjną agregatu , instrukcję użytkowania i obsługi,

 

§ 4

1.   Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad i spełnia warunki zawarte w SIWZ.

2.     Przedmiot zamówienia jest objęty 2 letnia gwarancją,

3.    Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia  serwisu gwarancyjnego tj. 2 lat w okresie trwania gwarancji, a ponadto – do usunięcia w tym czasie ewentualnych wad, które mogą się ujawnić w zakupionym agregacie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 

§ 5

1.    Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w wysokości: ……………………. zł netto + 22% VAT w kwocie ….……………… zł, razem ..……………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………..).

2.   Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3.   Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i pisemnego protokołu odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 15% wartości  przedmiotu umowy  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 85 %  w  terminie  30  dni   od  daty  otrzymania faktury  przez  Zamawiającego .

4.   Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

§ 6

1.    Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie naliczać kary umowne w wysokości:

1)5 % wysokości wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2)0,2 % wysokości wynagrodzenia brutto za każdy dzień spóźnienia przekraczający termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3, przy czym kara umowna nie może przekroczyć 50 % wysokości wynagrodzenia brutto,

3)0,2 % wysokości wynagrodzenia brutto za każdy dzień spóźnienia przekraczający termin wyznaczony do usunięcia usterek lub wad przedmiotu umowy.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

1)     karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

2)     odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

3.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.   Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kary umownej może nastąpić przez potrącenie należności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

 

§ 7

1.   Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest ze strony Wykonawcy: ………………………………………..

2.   Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest ze strony Zamawiającego –  Pani   

 

 

§ 8

1.     Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.     Nieważna jest zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

 

§9

Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

 

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

 

§ 12

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

1)oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 1,

2)Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2

 

 

 

Zamawiający                                          Wykonawca