Wzory Formularzy do przetargu o agregat prądotwórczy

 w Przetargi

Rozdział 8

                                                                                 Załącznik Nr 1

Wzór formularza oferty i załączników do oferty

 

Pełna nazwa Wykonawcy , adres

( pieczątka )

Urząd Gminy

w  Huszlewie

O F E R T A   W Y K O N A W C Y

 

Przedmiot oferty: zakup i dostawa  agregatu prądotwórczego do zasilana awaryjnego wraz z przyczepą do jego transportu

 

1.      Oferujemy realizację całości zamówienia za kwotę.: …………………………….… zł netto + 22% podatek VAT w kwocie: ……………. zł, tj. razem: ………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………).

2.      Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.      Oświadczamy, że oferujemy dostawę  agregatu…………………………………..

4.   Warunki płatności: 14 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

6.      Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie: do  31 października   2008 r.

7.   Na oferowany agregat prądotwórczym udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik do oferty.

8.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

9.      Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.      Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3 SIWZ (Dokumenty wymagane od Wykonawców).

 

 

……………………………………….          ………………………………………………………………. miejscowość, data                                          pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

                                              Załącznik Nr 2   OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

 

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.):

1)     posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)     posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)     znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

………………………………………         …………………………………………………………….

 miejscowość, data                                                  pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

 

      Załącznik nr 3

 

…………………………………….

   (pieczątka Wykonawcy)

 

DOKUMENT GWARANCYJNY

 

 

1. Nazwa i adres Gwaranta:

 

 

2. Terminy gwarancyjne:

 

Okres gwarancji na agregat prądotwórczy:

Udzielenie gwarancji na okres 24 miesięczny  oraz zapewnienie obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

 

3. Zakres gwarancji.

 

 

 

………………………………………         …………………………………………………………….

 miejscowość, data                                                  pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

 

Załącznik nr 4

 

…………………………………….

   (pieczątka Wykonawcy)

Informacja adresowa Wykonawcy

1. firma:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

2. REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 

3. NIP: _____________________________________________________________

 

4. kod, miejscowość, województwo, powiat:

 

___ – _____ ,  ________________ , ___________________ , __________________

 

5. ulica, nr domu, nr lokalu:

________________________________________ ,  _________ ,  _____________

 

6. internet: http:// _____________________    e-mail: ________@_____________

 

7. numer kierunkowy ___________

 

tel.______________________                           faks__________________________

 

………………………………………         …………………………………………………………….

 miejscowość, data                                                  pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy