Załączniki do specyfikacji – modernizacja drogi w miejscowości Ławy

 w Przetargi

UMOWA NR       / 2008  Zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych dnia  ………………… r. wHuszlewie pomiędzy:Gminą Huszlew 08 – 206 Huszlew , zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:……………………………………………………………a  …………………………………………………………………………………..zwanym dalej „Wykonawcąreprezentowanym przez…………………………………………… została zawarta umowa następującej treści :§ 1.Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówieniapublicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanycho wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty5 150 000 euro.§ 2.1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robótbudowlanych obejmujących Modernizacja drogi gminnej…………………………………….2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa przedmiar robót, zawarty w specyfikacjiistotnych warunków zamówienia.3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:a) Oferta wraz z kosztorysem ofertowym,b) Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym,c) Szczegółowe specyfikacje techniczne ,d) Protokół przekazania placu budowy,4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz naustalonych niniejszą umową warunkach.§ 3.1. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………………………………..2008 r.§ 4.1. Do obowiązków Zamawiającego należy:a). Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.b). Dokonanie odbioru ostatecznego, zgodnie z postanowieniami § 6.c). Dokonywanie płatności zgodnie z postanowieniami § 5. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy:a). Protokolarne przejęcie terenu budowy.b). Terminowe wykonywanie robót.c). Wykonywanie robót zgodnie z zawartymi w specyfikacji istotnych warunkówzamówienia, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa iustalonymi zwyczajami.d). Zapewnienie materiałów, produktów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacjininiejszej umowy.e). Przestrzegania przepisów BHP.f). Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogąwpłynąć na jakość robót, zmianę ceny umownej lub opóźnienie terminu wykonaniarobót.g). Wydanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego,atestów i certyfikatów materiałów przeznaczonych do wykonywania robót orazwszystkich potrzebnych receptur.h). Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego oraz uczestniczeniem wczynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie zpostanowieniami § 6.i). Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.§ 5.Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowywynagrodzenie w kwocie:-brutto ……………. zł (słownie: ………………………………………),w tym kwota podatku VAT 22%   zł. (słownie: ),-netto   zł (słownie:      …………………………………..)    § 6.1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót doodbioru ostatecznego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty, niezbędne dorozpoczęcia odbioru robót.2. Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego w terminie 14 dni roboczych od dniaotrzymania zawiadomienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.3. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisaniaprotokółu odbioru.4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usunie je na własny koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiającego.§ 7.1. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu :a) sprawozdanie techniczne ,b) wyniki badań technicznych i laboratoryjnych,c) dziennik budowy,Załącznik Nr 4d) księgę obmiaru robót,e) rozliczenie finansowe robót.2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni licząc od daty jej wystawienia poprotokólarnym odbiorze.3. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Banku Spółdzielczym wHuszlewie Nr rachunku ……………………………………………. ., na konto Wykonawcyw BGŻ Biała Podlaska Nr konta………………………………………….. .                                   § 8.1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: 2. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie: § 9.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonaniaumowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości robótkosztorysu ofertowego wynosi ……………………….. zł.2. Strony ustalają, że:a). 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowąwykonania robót,b). 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytuługwarancji.3. W przypadku należytego wykonania robót:a). 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione wciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, potwierdzonego protokółem odbiorurobót,b). pozostała część …………………….. w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń ztytułu gwarancji, zwrócona lub zwolniona zostanie w ciągu 14 dni po upływie okresupogwarancyjnego.4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymiodsetkami stają się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego zumową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.§ 10.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umowa na okres     ……………………. lat licząc od dnia podpisania protokółu odbioru ostatecznego.2. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłoczniepo ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia.3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przezZamawiającego.4. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiającyusunie usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.5. Przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad iusterek, Strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.§ 11.1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:a). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, wwysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – wwysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dniawyznaczonego na usunięcie wad,- za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20 %wynagrodzenia umownego,b). Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki,licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał byś zakończony- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – wwysokości 10 % wynagrodzenia umownego.3. Za wynagrodzenie o którym mowa w pkt.2., lit. a).i b). przyjmuje się kwotę bazową tj.wartość brutto dla ustalenia zabezpieczenia o którym mowa w § 9.4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronymogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.§ 12.Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na zasadach izgodnie w zapisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych§ 13.Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygoremnieważności.§ 14.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawapolskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.   § 15.Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przezsąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. § 16.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dlakażdej ze stron.  ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:                                    Załącznik Nr 1Nazwa i adres oferenta:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Telefon: ……………….……………. fax:……………….……………….REGON: ……………………………. NIP: …………….………..…….… O F E R T A Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących:………………….……………………………………………….- zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, opublikowanej na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej;1.Oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia zgodnie z kosztorysemofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty za cenę:Wartość Brutto ………………..…………… zł,(słownie: …….………………………………………………………………………………….)w tym Podatek VAT 22%………………………….. zł,(słownie: ……………………………………………………………………….……….……….)Wartość Netto …………………………..…. zł,(słownie: ……………………………………………………………………………….………)2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: ………………………………..3. Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres ………….lat.4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia( w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunkiw niej zawarte).5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1.ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.6. Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą oferta na czas wskazany w SIWZ.7.Wadium w wysokości …………………. zł wnieśliśmy w dniu …………………….. 2008 rokuw formie ………………………………………………………………………………………………………………..8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy wmiejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46. ust. 5. ustawy – Prawozamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.10. Niniejszym informujemy ze informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od…………………. do …………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisówustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1) ……………………………………………………..2) ……………………………………………………..3) ……………………………………………………..4) ……………………………………………………..5) ……………………………………………………..6) ……………………………………………………..……………………….. …….………………………………………….(data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)                        Załącznik Nr …………….. ………………………………………..

( pieczęć adresowa oferenta )

 O Ś W I A D C Z E N I E  złożone zgodnie z art.  22 ust.1 art. 24 ust.1i 2 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  – Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na …………………………………………………………………………………………………………………………………………….     Ja ( imię i nazwisko ) ……………………………………………………………………………………………………………..zamieszkały               ……………………………………………………………………………………………………………..reprezentując Firmę (nazwa Firmy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..jako – uprawniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………w imieniu reprezentowanej przez mnie Firmy oświadczam,  że :1.    posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2.    posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,3.    znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,4.    nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych który mówi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się:1.     wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonali je  nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,2.    wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,3.    wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,4.    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,5.    spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,6.    spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,7.    spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,8.    osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,9.    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,10.      oświadczamy, że nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.       …………………………………..                                            …………………………………………………         ( miejscowość, data )                                                                        (podpis osoby uprawnionej do                                                                                                                                        Reprezentowania                                                                                 PRZEDMIAR ROBÓT                                             Przebudowy drogi gminnej Łuzki-Ławy                                                                Dz.nt.6, 78/1      Lp.

Oznaczenie

elementu

Wyliczenie elementów rozliczeniowych. Obliczenie ilości robót. 

Jednostka

nazwa

ilość

                                    I    Roboty przygotowawcze

   1

D-01.01.01.Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym

      km

  1,341                                    II   Nawierzchnia

    1

D-05.03.08. D-05.03.09Wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem łamanym 0-12mm,grub.8cm,o pow.1493,5m2     m 3   119,48Wykonanie nawierzchni przez powierzchniowe pojedyncze utrwalenie grysami bazaltowymi 0-5mm i emulsją asfaltową k-17 Obmiar ( 1341×5+skrzyżowanie 161)     m2  6 866,00