Zawiadomienie o sesji

 w Sesje Rady Gminy

Porządek obrad : 1.     Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji 3.     Przedstawienie porządku obrad 4.     Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami 5.     Interpelacje i zapytania radnych 6.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 7.     Uchwalenie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Huszlew 8.     Podjecie uchwał w sprawie :  1/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 .   2/ inkasa podatków : rolnego ,leśnego i od nieruchomości    3/ zmian w budżecie gminy 9.     Sprawy organizacyjne i wolne wnioski 10.  Zamknięcie obrad