Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 w Przetargi

  

Nr BGK. 341-4/2010                                                 Huszlew, dnia 25.03.2010 r.

  

                        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Urząd Gminy w Huszlewie na podstawie art.92  ust. 1 ustawy z dnia 2 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655   ze zm./

informuje ,że w prowadzonym postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie  zamówienia na realizację zadania  p.n. :  ,, Budowa świetlicy wiejskiej w Huszlewie wraz z zakupem wyposażenia ,,   realizowanej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej , którą jest oferta złożona  przez

„DOMEX” P.P.H.U. Artur Michalak ul. Czarkowskiego 5  08-200 Łosice, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto 721 866,57 zł , uzyskując największą ilość punktów to jest   100  punktów.

Jednocześnie informuję ,że oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne Sp-nia „ZIB”21 – 500 Biała Podlaska ul.   Fabryczna 5 została odrzucona na podstawie art 87 ust. 1 pkt. 2) z uwagi na to iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zamawiający opisując przedmiot zmówienia wymagał aby cena wyposażenia nie przekraczała 3,8 % całości zamówienia . Tymczasem ofert oferując cenę brutto za cały przedmiot zamówienia w wysokości  695 437, 96 zł , określił cenę za dostawę wyposażenia na kwotę 59 702,26 zł , co  znacznie odbiega od wymagań SIWZ  , ponieważ  zaoferowana kwota dostaw stanowi aż  ponad 8 %  całego zamówienia  .

A zatem złożona oferta ewidentnie nie odpowiada treści SIWZ.

Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców .

 

Pozostali wykonawcy biorący udział w postępowaniu , których oferty nie zostały odrzucone

złożyli następujące oferty cenowe  , uzyskując niżej wymienioną punktację

 

1.Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDMAR” Bogdan Piotrowski  21 -500 Biała Podlaska ul. Rzeźniana 38 A cena brutto 727 596,75 zł ,  99,21 punktów

      2. WIKBUD Wiesław Kiśluk 17 – 300 Siemiatycze  ul.Wysoka 17 D/11       

      cena  brutto 933 358,85 zł.   77,34 pkt.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje wysłane faksem do wszystkich wykonawców jednocześnie .

            Na czynności zamawiającego  przysługuje  wykonawcom prawo wniesienia odwołania do Prezesa  Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie 5 dni od dnia przesłania faksu ,na zasadach określonych w Dziale VI – środki ochrony prawnej – Prawa zamówień publicznych

            W przypadku gdy w określonym terminie nie zostaną  wniesione odwołania
umowa  z wybranym oferentem zostanie zawarta niezwłocznie po upływie  5
dni od daty przesłania niniejszego  zawiadomienia .

           

Otrzymują :

1. DOMEX” P.P.H.U. Artur Michalak ul. Czarkowskiego 5  08-200 Łosice

2. Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne Sp-nia „ZIB”21 – 500 Biała Podlaska ul. 

    Fabryczna 5

3. Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDMAR” Bogdan Piotrowski  21 -500 Biała Podlaska ul. 

     Rzeźniana 38 A

4. WIKBUD Wiesław Kiśluk 17 – 300 Siemiatycze  ul. Wysoka 17 D/11