Dla osób bezrobotnych

 w Informacje różne

 Projekt pt. „Twoja szansa na pracę” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VI,  Działania 6.1,  Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiUprzejmie informujemy, że:Powiat Łosicki/Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach – Lider Projektu, wraz z Partnerem – Urzędem Miasta i Gminy w Łosicach/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Łosicach rozpoczyna realizację projektu konkursowego pt.„Twoja szansa na pracę”.O PROJEKCIEOkres realizacji Projektuod 1 sierpnia 2013r. do 31 stycznia 2015r.Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia dla 70 osób długotrwale bezrobotnych (42 kobiet i 28 mężczyzn) z powiatu łosickiego.OFERUJEMYUczestnicy/Uczestniczki Projektu wezmą udział w:
1. Zajęciach motywacyjno – aktywizacyjnych, w ramach których odbędą się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy 
2.  Szkoleniach: 
 „Kurs opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną” dla 8 osób;
 „Kurs operatora wózka jezdniowego” dla 16 osób;
  „Kurs sprzedawcy z umiejętnością obsługi komputera, programów użytkowych i kasy    fiskalnej” dla 16 osób. 
3.  Stażach:W ramach tego działania zostaną zorganizowane 12 – miesięczne staże  dla 23 osób
do 25  roku życia oraz 6 – miesięczne dla pozostałych.Dodatkowo Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają:

 • stypendium stażowe w okresie odbywania stażu;
 • stypendium szkoleniowe za okres odbywania szkolenia;
 • zwrot kosztów przejazdu;
 • bezpłatne materiały szkoleniowe;

·        zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, stażuREKRUTACJARekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 19.08.2013r. do 30.08.2013r.     Aby wziąć udział w rekrutacji do Projektu należy:1)       posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach2)        spełniać jeden lub kilka z poniższych warunków:

 • osoba do 25 roku życia;
 • osoba w wieku 50-64 lata;
 • osoba bez doświadczenia zawodowego;
 • osoba bez kwalifikacji zawodowych;
 • osoba zamieszkała na terenach wiejskich;
 • osoba niepełnosprawna;
 • klient/klientka Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu łosickiego.

3)         złożyć Kwestionariusz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami  w terminie od 19.08.2013r. do 30.08.2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach
 w pokoju nr 54 lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa
w Projekcie.
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach,w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy: www.puplosice.pl i stronie internetowej MGOPS Łosice www.mgops.losice.pl Osoby zainteresowane zapraszamy do:POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOSICACHul. Narutowicza 6, 08-200 Łosicepok. 50, tel. 83 357 19 50        pok. 54, tel. 83 357 19 54pok. 51, tel. 83 357 19 51        pok. 55, tel. 83 357 19 55lub doMIEJSKO-GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACHul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosicetel. 83 357 37 47