Informacja o utracie dowodu osobistego

 w Informacje różne
Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego

Urząd Gminy w Huszlewie przypomina, że należy w sposób szczególny dbać o dane dotyczące swojej tożsamości i wyjaśnia, że zgodnie     z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.         W przypadku utraty dowodu osobistego (kradzieży, zagubienia itp.), należy niezwłocznie ten fakt zgłosić do dowolnego urzędu gminy/miasta,                    a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.         Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane                w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki,            co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanego.         Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie (złożyć wniosek) o wydanie nowego dokumentu. Jednocześnie prosimy o sprawdzenie daty ważności swojego dowodu osobistego, ważny on jest :-10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukończyły 18 lat;- 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;- na czas nie oznaczony – w przypadku osoby, która ukończyła 65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.