Informacja o zgłaszaniu komitetów

 w Wybory Samorządowe

INFORMACJA O  TWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH   Prezes Rady Ministrów Rozporządzeniem z dnia 17 września 2010 r. zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Odbędą się one w dniu  21 listopada  2010 r.   W związku z powyższym osoby zainteresowane tworzeniem komitetów wyborczych ( komitetu wyborczego organizacji społecznej oraz komitetu wyborczego wyborców) do zgłaszania radnych do Rady Gminy winni taki komitet utworzyć i zgłosić do Komisarza Wyborczego w Siedlcach  w terminie podanym  w Komunikacie Komisarza Wyborczego w Siedlcach zamieszczonego pod informacją.   Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej –www.pkw.gov.pl w zakładce  „Aktualności” została umieszczona „ Informacja o tworzeniu Komitetów Wyborczych” wraz z  załącznikami – wzory druków niezbędnych do     wypełnienia  celem zarejestrowania  Komitetów wyborczych odpowiednio w Państwowej Komisji Wyborczej lub Komisarza Wyborczego w Siedlcach.   Druki te są także udostępniane w Urzędzie Gminy w Huszlewie w godzinach pracy w pok. Nr 8. 
K O M U N I K A TKomisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 września 2010r. Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. zamierzających zgłaszać listy kandydatów na radnych, a adresowane do Komisarza Wyborczego w Siedlcach przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208 codziennie w dni robocze od godz. 800 do godz. 1600, oraz w sobotę 2 października 2010r. od godz. 830 do godz. 1400.

Termin przyjmowania zawiadomień upływa 4 października 2010r.

Komisarz Wyborczyw Siedlcach/-/Mirosław Onisko