Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r.

 w Informacje różne

Wójt Gminy Huszlew – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w terminie do 17 grudnia 2010 roku
 do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań w 2011 r.,

który odbędzie się w dniach
od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2d ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Huszlew.

I. WYMAGANIA

 1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
 2. co najmniej średnie wykształcenie,
 3. biegła znajomość obsługi komputera,
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy (rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała ponad 3  miesiące – nie zalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat)
 6. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Huszlew

Pożądane jest aby kandydaci na rachmistrzów byli obeznani z funkcjonowaniem  systemu GPS oraz posiadali umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ

 1. 05 stycznia -25 lutego 2011 r. – szkolenie rachmistrzów
  – czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończonego egzaminem. W ramach warsztatów omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu.
 2. 1-17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy
 3. 06-07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
 4. 15 – 16 kwietnia 2011r. spis osób bezdomnych
 5. 1 kwietnia-30 czerwca 2011 r. spis ludności i mieszkań

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt zostanie ustalona według odrębnych zasad.

Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: do 17 grudnia 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail,  data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy, ( w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,  w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny),
 2. dokument poświadczający wykształcenie,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

 

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”.

 w Urzędzie Gminy w Huszlewie, na sekretariacie.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po  terminie określonym w pkt. III lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja dodatkowa!
Na podstawie informacji GUS liczba rachmistrzów przewidywanych do zatrudnienia w naszej gminie wynosi 2.
 

Jednocześnie  informuję  , że na stronie  www.e-bip.pl znajduje się  kwestionariusz  do pobrania dla rachmistrza

 

                                                         Wójt Gminy
                                                          Stanisław Stefaniuk

Dokumenty od pobrania:

Oświadczenie nr 1 – Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie nr 2 – o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie nr 3 – o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

Oświadczenie nr 4 – dot. biegłej znajomości obsługi komputera