Oferta Paracy

 w Informacje różne

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. Specjalista ds. organizacyjno – promocyjnych i współpracy
w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
miejsce pracy: DrohiczynLiczba poszukiwanych kandydatów:  1 osoba/ umowa na czas określony  Główne obowiązki:  ·          prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,·          udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,·          obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia,·          przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,·          współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych,·          współredagowanie i opracowywanie tekstów w broszurach, folderach promocyjnych,·          nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD, ·          obsługa mechaniczna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,·          przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, ·          organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,·          koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,·          inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,·          realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym,·          monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,·          wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu,·          poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,·          realizacja projektów Stowarzyszenia,·          prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania Wymagania konieczne Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższePraktyka zawodowa: co najmniej 2-miesięczny staż w pracy biurowej.Wymagania konieczne:·   posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,·   posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,·   znajomość ustawy o stowarzyszeniach,·   znajomość procedur administracyjnych, ·   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,·   niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.Wymagania pożądane ·          co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,·          umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,·          umiejętność obsługi urządzeń biurowych,·          doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, Prawo jazdy kat. BWymagane dokumenty i oświadczenia·          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ·          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ·          kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, ·          życiorys i list motywacyjny, ·          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji Cechy osobowości·          samodzielność, ·          systematyczność, ·          komunikatywność, ·          umiejętność analitycznego myślenia,·          umiejętność pracy w zespole.Kopie innych dokumentów i oświadczenia·          kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu, ·          kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.   Dokumenty należy składać w terminie do:   15 marca 2010r. Listownie lub osobiscie: pod adresem:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51, lok.717-312 Drohiczyn
(poniedziałki w godz. 8001600 od wtorku do piątku w godz.: 7 301530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
 
z dopiskiem:  nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. organizacyjno – promocyjnych i współpracy 
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 517396270