Oferta Paracy

 w Informacje różne

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. Specjalista ds. organizacyjno – promocyjnych i współpracy
w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
miejsce pracy: DrohiczynLiczba poszukiwanych kandydatów:  1 osoba/ umowa na czas określony  Główne obowiązki:  ·          prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,·          udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,·          obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia,·          przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,·          współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych,·          współredagowanie i opracowywanie tekstów w broszurach, folderach promocyjnych,·          nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD, ·          obsługa mechaniczna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,·          przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, ·          organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,·          koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,·          inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,·          realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym,·          monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,·          wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu,·          poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,·          realizacja projektów Stowarzyszenia,·          prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania Wymagania konieczne Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższePraktyka zawodowa: co najmniej 2-miesięczny staż w pracy biurowej.Wymagania konieczne:·   posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,·   posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,·   znajomość ustawy o stowarzyszeniach,·   znajomość procedur administracyjnych, ·   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,·   niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.Wymagania pożądane ·          co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,·          umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,·          umiejętność obsługi urządzeń biurowych,·          doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, Prawo jazdy kat. BWymagane dokumenty i oświadczenia·          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ·          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ·          kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, ·          życiorys i list motywacyjny, ·          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji Cechy osobowości·          samodzielność, ·          systematyczność, ·          komunikatywność, ·          umiejętność analitycznego myślenia,·          umiejętność pracy w zespole.Kopie innych dokumentów i oświadczenia·          kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu, ·          kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.   Dokumenty należy składać w terminie do:   15 marca 2010r. Listownie lub osobiscie: pod adresem:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51, lok.717-312 Drohiczyn
(poniedziałki w godz. 8001600 od wtorku do piątku w godz.: 7 301530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
 
z dopiskiem:  nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. organizacyjno – promocyjnych i współpracy 
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 517396270  

Ostatnie wpisy
Zostaw komentarz

Rozmiar czcionki
Kontrast