Oferta pracy – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

 w Informacje różne

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. koordynowania projektów


w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

miejsce pracy: Drohiczyn

Liczba poszukiwanych kandydatów:  1 osoba/ umowa na czas określony

 

Główne obowiązki:

 

 

·          obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia,

·          organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,

·          przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,

·          przygotowanie i składanie wniosków o płatność,

·          przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,

·          monitorowanie podpisywania i realizacji umów,

·          przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,

·          koordynowanie projektów współpracy,

·          sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,

·          przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,

·          poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,

·          realizacja projektów Stowarzyszenia,

·          prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania

Wymagania konieczne

 

Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe

Praktyka zawodowa: co najmniej 2-miesięczny staż w pracy biurowej.

Wymagania konieczne:

·   posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,

·   posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,

·   znajomość ustawy o stowarzyszeniach,

·   znajomość procedur administracyjnych,

·   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

·   niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania pożądane

 

·          co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,

·          umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,

·          umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

·          doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

·           Prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia

·          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·          kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·          życiorys i list motywacyjny,

·          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Cechy osobowości

·          samodzielność,

·          systematyczność,

·          komunikatywność,

·          umiejętność analitycznego myślenia,

·          umiejętność pracy w zespole.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

·          kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu,

·          kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do:   30 lipca 2009r.

 

Listownie :

 pod adresem:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

 ul. Jagiellończyka 1

17-312 Drohiczyn

 

osobiście:
w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie

u. Kraszewskiego 5. pokój nr 11
(od poniedziałku do piątku w godz.: 8 001530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
 
z dopiskiem:  nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. koordynowania projektów


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 517396270