Promocja solarnrj energi , link do mam prawnika

 w Informacje różne

 „ENERGIA ZE SŁOŃCA”

Ogólnopolski program promocji solarnej energii odnawialnej

Program organizowany przez fundację Instytut Aktywizacji Regionów adresowany jest

przede wszystkim do mieszkańców miejscowości dotychczas nie objętych wsparciem

energetyki solarnej lub na terenie których idea popularyzacji odnawialnych źródeł energii nie

została jeszcze upowszechniona. W ramach Programu upowszechniamy dofinansowanie z

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (http://www.nfosigw.gov.pl)

Dzięki programowi Fundacja realizuje jeden ze swoich celów statutowych tj. promocję

postawy ekologicznej.

Wszelkie działania Fundacji w ramach Programu podejmowane są nieodpłatnie.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI ENERGII ODNAWIALNEJ:

Mieszkańcy i pozostałe podmioty lub przedsiębiorstwa:

 zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych i pozostałych

zabudowań, oszczędności w portfelu;

 zwiększenie konkurencyjności na rynku;

 satysfakcja z kształtowania postawy proekologicznej;

 pozytywna zmiana wizerunku wśród otoczenia i kontrahentów oraz możliwość

wykorzystania tej zmiany na rynku;

Gminy:

 oszczędności w budżecie;

 promocja miejscowości;

 zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Do aktywnego udziału w programie zapraszamy władze samorządowe, jednostki budżetowe

gmin z terenu całej Polski, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

Celemrealizacji programu jest zwrócenie się do władz gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z

terenu całej Polski celem organizacji spotkań szkoleniowych i prezentacyjnych z udziałem

władz gmin (związków międzygminnych) lub oddelegowanymi przedstawicielami oraz

odrębnie z mieszkańcami danej gminy, chętnymi do wzięcia udziału w Programie

(szkolenie/prezentacja/konsultacja). Program skierowany jest również do osób lub instytucji,

które integrują mieszkańców danej miejscowości (domy kultury, parafie, rady dzielni