WYBORY ŁAWNIKOW

 w Informacje różne

Wz

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w Urzędzie Gminy w Huszlewie pok. Nr  6
oraz na stronie www.e-bip.pl

Karty zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać  w Urzędzie  Gminy w Huszlewie w pokoju
Nr 6 w terminie do dnia 30  czerwca  2011 r.