w Sesje Rady Gminy

Zawiadamiam , że w dniu 23 marca o godz.900 w w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy .

Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Informacja Wojta o działaniach podjętych między Sesjami
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Huszlew w 2018 r
2/trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdzialania Przemocy w rodzinie w gminie Huszlew oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
3/ podziału gminy na okręgi wyborcze
4 /podziału gminy na obwody głosowania
5/ wyrażenia zgody /lub nie / na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok
6/ zmiana WPF
7/ zmiany w budżecie gminy
8/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych
9/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne
8.Sprawy organizacyjne
9. Zamknięcie obrad

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie
Przewodniczący
Rady Gminy

(Grzegorz Wawryniuk )