Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 27 czerwca 2022 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się  XXXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za 2021 r. i dyskusja nad nim
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za rok 2021
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
 • odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok
 • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej
 • odczytanie opinii RIO dot. wniosku Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
 • udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2022-2031
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2022
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Huszlew
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne
 • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Huszlew
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad