Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 w Informacja o realizacji programów

 

PRZEKAZANIE SPRZĘTU W RAMACH KONKURSU GRANTY  PPGR


W 21 września 2022 r., w Urzędzie Gminy w Huszlewie  , odbyło się przekazania dzieciom sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu  Cyfrowa Polska – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Więcej informacji    w załączniku

======================================================================================================================

Huszlew dnia, 29 października 2021 r.

Nabór do programu wsparcia dla uczniów – dzieci, wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR

Wójt Gminy Huszlew  informuje, że w dniach od 29 października do 03 listopada  2021 r. w godz. 7 45– 1530 Gmina Huszlew  będzie prowadzić nabór do programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.
Nabór jest skierowany do uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Huszlew , których rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w PGR.
W ramach Programu ww. uczniowie otrzymają komputery/laptopy/tablety z oprogramowaniem do nauki, w tym nauki zdalnej.
Kryteria uprawniające do uczestnictwa Ucznia w Programie:
1. Członek rodziny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub opiekun prawny był zatrudniony w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR
2. Uczeń zamieszkuje Gminę Huszlew .
3. Uczeń w roku 2020 i 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia,
sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
W celu zgłoszenia się do Programu należy złożyć w urzędzie Gminy Huszlew  następujące dokumenty:
1. Wniosek
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie ucznia pełnoletniego potwierdzające spełnianie kryteriów uczestnictwa w projekcie – Załącznik_nr_7 – oświadczenie rodzica opiekuna prawnego , Załącznik_nr_8- oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu.
3. W przypadku posiadania również dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienie w PGR członka rodziny.

4. Klauzura  Rodo

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia do programu można pobrać i wypełnić w siedzibie UG Huszlew a następnie złożyć w sekretariacie (liczy się data wpływu dokumentów do UG).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr