INFORMACJA dotycząca kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy HUSZLEW

 w Kontrola Zbiorników Bezodpływowych

INFORMACJA

dotycząca kontroli zbiorników bezodpływowych   i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r                 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2024 poz. 399) wszystkie samorządy w Polsce zostały zobligowane do przeprowadzania kontroli dokumentacji związanej z odbiorem nieczystości płynnych z gospodarstw domowych na swoim terenie.

 Kontrola na terenie Gminy Huszlew zostanie przeprowadzona w LIPCU 2024r.

Niezbędna dokumentacja:

  • Umowy na wywóz nieczystości z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • Dowody uiszczenia opłaty za powyższe usługi.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Realizując ustawę  Wójt Gminy w Huszlewie przypomina, iż zgodnie z §17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Huszlew (uchwała nr XVII/105/2020 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 21 maja 2020) częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych przedstawia się następująco:

  • Ze zbiorników bezodpływowych – co najmniej raz na pół roku,
  • Z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków – nie rzadziej niż raz w roku.

Wykaz firm mających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                            i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Huszlew:

  1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie,08-206 Huszlew, Huszlew 77  pokój nr 15. Tel. 609-010-386,
  2. KOM – GAZ Sp. Z o.o. 08-200 Łosice, ul. Białostocka 37,
  3. PUK Sp. z o.o. Międzyrzec Podlaski, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Brzeska 102

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 r., poz. 399), kto nie wykonuje                                 ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.