INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH

 w Zgromadzenia Publiczne

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Huszlew, pokój nr 11, stanowisko Kierownik USC, nr telefonu 83 358 01 23 wew. 29, adres email: usc@huszlew.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość     o zgromadzeniu dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed datą zgromadzenia.

W przypadku gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia    nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 ustawy wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa     w art. 7 ust. 1 ustawy.

Jeżeli wniesiono prawidłowo,  zawiadomienia o zamiarze zgromadzenia  dwóch   lub większej liczby zgromadzeń, mających się odbyć w tym samym miejscu i czasie,   a ich przebieg może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,  o pierwszeństwie decyduje kolejność wniesienia zawiadomienia (data, godzina, minuta) –   art. 12 ustawy. W przypadku gdy wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10 ustawy, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia     te wymagania.

W przypadku zaistnienia zagrożeń zgromadzenia  gdy:

  1. jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych;
  2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach;

organ gminy zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin     przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej                  w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu                                             i jednocześnie  przekazuje ją wraz z aktami sprawy sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej                        w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.                                 Decyzję udostępnia się przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182                     z późn. zm).

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt    z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj         i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
  3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

  1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
  2. zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie  przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego     w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.                        Sąd Okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy  o wniesieniu odwołania od decyzji                  o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy  o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.                Sąd Okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak     niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania. Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy. Sąd Okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania,    które podlega natychmiastowemu wykonaniu.