Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie

 w Nabór pracowników

Projekt „Wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie Huszlew 77, 08-206 Huszlew,
tel. (83) 358-01-96, fax (83) 358-01-96,
e-mail gopshuszlew@poczta.onet.pl

OGŁOSZENIE NR 3/12 Z DNIA 28 września 2012r. O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACYPRACOWNIK SOCJALNY

OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni na umowę o pracę na czas określony pracownika socjalnego.(umowa na zastępstwo)

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:·

-posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych·
– ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna·
ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika,pedagogika specjalna, psychologia, politologia, polityka społeczna,socjologia, nauki o rodzinie

2. Osoby zainteresowane pracą proszone są o złożenie :
· CV
· Listu motywacyjnego ,
· Kopii dyplomu ukończenia szkoły
· Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danychosobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych -Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),· Oświadczenia kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie , 08-206 Huszlew Huszlew 77
3. Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2012r.
4. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 83 358 01 96