KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W HUSZLEWIE

 w OŚWIATA - Konkurs na Dyrektora

  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  10  /2012
Wójta Gminy Huszlew 
z dnia 11 czerwca  2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Wychowawczego  w  Huszlewie .  Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36a ust.2 ustawy z dnia    7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z późn. zm.)        i §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.)
– Wójt Gminy Huszlew  zarządza, co następuje: 

§1 Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkolno- Wychowawczego w Huszlewie  , 08-206 Huszlew 113
§2 Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3 Informację o ogłoszeniu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Huszlewie i www.e-bip.pl .
§4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  Gminy
Stanisław  Stefaniuk
                                                                                                                                                                                                    Załącznik do                                                                                                    Zarządzenia                                                                                                                                                                                  Nr  10 /2012
Wójta Gminy Huszlew 
z dnia  11 czerwca 2012roku
 

WÓJT GMINY Huszlew
OGŁASZA KONKURS na stanowisko  dyrektora :
Zespołu  Szkolno-Wychowawczego w HuszlewieAdres :
Huszlew  113 ,  08-206 Huszlew

 

W skład  Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie wchodzą  :

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Huszlewie  , Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Huszlewie , Przedszkole Samorządowe w Huszlewie .

  1.   Organem prowadzącym Szkoły  publiczne    jest Gmina Huszlew .
2. Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone    w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 października 2009 r.   w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół    i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo;
–  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo;
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na   stanowisku kierowniczym;
7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
8) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
9)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych     z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.      Nr 63, poz.425 z późn. zm.);
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo   o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela               i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie           z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym    i dopiskiem “Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Wychowawczego w Huszlewie    w terminie do dnia 29 czerwca 2012r.  do godz. 15:00 ,oferty przesłane pocztą  decyduje data stempla pocztowego ,na adres ;

Urząd Gminy w Huszlewie ,
08-206 Huszlew  77 pokój nr 2.
5.   Oferta winna zawierać spis załączonych dokumentów.
6.   Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
7.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Huszlew  .
9. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.