KONSULTACJE w Sprawie projektu statutów sołectw

 w PROJEK STATUTU SOŁECTWA

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

 Szanowni Mieszkańcy,

w dniach 28 listopada do 11 grudnia 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Huszlew.

Celem konsultacji zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i  prawnych przyjętych w  projekcie uchwały dotyczących statutów sołectw.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:

  1. a) wyłożenia do publicznego wglądu  w formie papierowej u sołtysaw poszczególnych sołectwach, za wyjątkiem sołectwa Sewerynów, gdzie projekt zostanie wyłożony u przedstawiciela rady gminy w Zieniach,
  2. b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy Huszlew,
  3. c) publikacji projektów na stronie internetowej Gminy Huszlew (huszlew.pl),

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Gminy w Huszlewie lub wojt@huszlew.pl, w terminie od 28 listopada 2023 do 11 grudnia 2023 roku.

Wójt Gminy Huszlew

STANISŁAW   STEFANIUk

 

Załączniki: