Program Odbudowy Zabytków

 w Programu Odbudowy Zabytków

Informacja  o rozpatrzonych pozytywnie  wnioskach  w  ramach  Rządowego Programu Odbudowy  Zabytków  – w  załączniku .

Ogłoszenie o naborze wniosków o zgłoszenie przez Gminę Huszlew zabytku w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków /dalej „Program”/ jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Gmina Huszlew będzie aplikowała o środki w ramach ogłoszonego naboru na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny 2%.

W celu wyłonienia zabytków, które Gmina Huszlew, w przypadku pozyskania środków z Programu, będzie mogła objąć dotacją, Wójt Gminy Huszlew ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie.

 1. Zadania planowane do dofinansowania
 1. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Huszlew, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Wnioskodawcą może być każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego.
 3. Wniosek może dotyczyć zabytku, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze Gminy Huszlew, wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
 4. Wniosek może dotyczyć zadań inwestycyjnych obejmujących nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.
 5. Wartość zadania inwestycyjnego nie może być wyższa niż 3.500.000,00 zł.
 1. Zasady składania wniosków do dofinansowania:
 1. Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 1. a) dokument potwierdzający dokonanie wpisu zabytku do rejestru;
  b) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem lub upoważnienie do występowania w imieniu właściciela zabytku.
 1. Podpisane wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Huszlewie, Huszlew 77, 08-206 Huszlew lub przesłać przesyłką poleconą (rejestrowaną) na wskazany adres lub pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową : wojt@huszlew.pl lub ePUAP  Urząd Gminy w Huszlewie skrytka/q8wdc3n58k w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 12:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego.
 2. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego zabytku przez jeden podmiot uprawniony, zgłoszenia należy dokonać oddzielnie dla każdego z zabytków.

III. Zasady wyboru wniosków

 1. Wyboru wniosków dokona Wójt Gminy Huszlew, uwzględniając przy tym następujące kryteria wyboru:

a)lokalizację obiektu zabytkowego;

 1. b) ogólnodostępność obiektu;
 2. c) zgodność treści wniosku z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, a jedynie ma na celu wyłonienie zadań, które Gmina Huszlew zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. W przypadku otrzymania przez Gminę Huszlew dofinansowania w ramach Programu, i podjęcia przez Radę Gminy w Huszlewie uchwały o przyznaniu dotacji, Gmina udzieli Wnioskodawcy dotacji na zgłoszone zadanie.
 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Wyniki naboru zostaną przekazane na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Gminy Huszlew  (www.huszlew.pl ).

 1. Postanowienia końcowe
 1. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określa uchwala Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis lub/i poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy dotacja nie zostanie udzielona.
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, (przed podpisaniem umowy na udzielenie dotacji z Budżetu Gminy Huszlew) Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

3) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).

 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Katarzyna Mackiewicz, tel. 83 358 01 59  huszlew@wa.jst.net.pl