Projekt „Ja w internecie „

 w PROJEKT -Ja w internecie

ROZEZNANIE RYNKU Z DNIA 01.04.2019 r.

dotyczące wyboru instruktorów kompetencji cyfrowych do przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA  HUSZLEW

08-206  Huszlew 77

NIP 496 02 41 880

Strona internetowa Zamawiającego: www.huszlew.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór 6 instruktorów do przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu grantowego pt. „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

 1. Rodzaje i specyfika szkoleń:

Przeprowadzenie szkoleń w jednym lub kilku spośród 4 modułów :

Lp. Nazwa szkolenia Liczba szkoleń
1 Rodzic w Internecie 6
2 Mój biznes  w sieci 1
3 Rolnik w sieci 10

 

Czas trwania szkolenia:

12 godz./grupa (12 osób). Jedna godzina jest liczona jako godzina zegarowa tj. 60 min.

Planowane terminy realizacji:

Od 01 maja  2019 r. – do 30 listopada 2019 r.

Dokładne terminy i godziny szkoleń będą ustalane indywidualnie (po zrekrutowaniu uczestników)
w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, że szkolenia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 , 16.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-13.00. Dni realizacji zajęć uzależnione będą również od deklaracji zrekrutowanej grupy.

 

Miejsce realizacji szkoleń: Gmina Huszlew (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Huszlewie, Niepubliczna  Szkoła Podstawowa w Mostowie, Świetlice wiejskie ).

Łączna liczba uczestników szkoleń: 22 grupy x 12 osób/grupa (łącznie 264 osób)

Opis szkolenia – szkolenie prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 25 rok życia. Szkolenie ma na celu wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych w 5 kategoriach (umiejętności informacyjne, umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności związane z oprogramowaniem, umiejętność korzystania z usług publicznych). Umiejętność wykonania co najmniej jednej czynności w ramach każdej kategorii jest wystarczająca do uznania posiadania podstawowych kompetencji cyfrowych.

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów (zakresów tematycznych):

 1. Rodzic w internecie – moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna m.in. źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci, nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i innych.
 2. Mój biznes  w sieci – moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, płacić podatki oraz nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji.
 3. Rolnik w sieci  –moduł przeznaczony jest rolnikom- Rolnicy dowiedzą się, gdzie w Internecie można znaleźć przydatne informacje (np. zakup sprzętu i jego obsługa), jak promować w sieci własne gospodarstwa agroturystyczne, zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi i forami rolników. Nauczą się, jak wypełniać dotacje, korzystać z usług e-administracji, rozliczeń podatkowych online, usług KRUS, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ARiMR, Agencji Rozwoju Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz jak korzystać z pomocy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i innych instytucji istotnych w pracy rolników
 4. Instruktorzy zostaną przygotowani przez trenerów Fundacji Legalna Kultura do prowadzenia szkoleń poprzez uczestnictwo w warsztatach stacjonarnych lub e-learningowych. Instruktorzy otrzymają scenariusze oraz materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkoleń, a także będą mogli skorzystać z konsultacji.

III. WYMAGANE KOMPETENCJE INSTRUKTORÓW

METODYCZNE:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
 4. Umiejętność motywowania uczestników.

TECHNICZNE:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
 2. Umiejętność korzystania z internetu.
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

DOŚWIADCZENIE:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.
 1. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę prosimy dostarczyć  do dnia  04 kwietnia 2019 roku  do Urzędu Gminy w Huszlewie  ,  08-206 Huszlew  77. Do godz.  1500  pok. Nr 2 Sekretariat  ( Liczy się data  wpływu  oferty  do Urzędu Gminy w Huszlewie )

W celu złożenia oferty należy przesłać wypełniony i podpisany załącznik nr 1. ,2  W załączniku proszę wpisać:

 1. proponowaną cenę brutto za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia (zegarowej). Podana w ofercie cena powinna zawierać wszystkie koszt związane z wykonaniem zamówienia (podatki, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, koszty dojazdów na miejsce szkolenia, itp)
 2. opis doświadczenia w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat

Załączniki: