sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Podziękowanie ustępującym sołtysom
 5. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 r. i dyskusja nad nim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za rok 2018.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 • odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 • odczytanie wniosku Komisji rewizyjnej
 • odczytanie opinii RIO dot. wniosku Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 • udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2019
 • poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
 • zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Huszlew
 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Huszlew na lata 2019-223
 • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad