Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 8 października 2019 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2019
 • zaciągnięcia przez Gminę Huszlew kredytu długoterminowego w roku 2019 na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • zmiany Uchwały Nr IX/52/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych szkołach                           i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad