Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 20 stycznia 2020 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Huszlewie odbędzie się XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2020-2029
 • zmiany w Budżecie Gminy na rok 2020
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz  Wawryniuk