Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 19 czerwca 2020 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 r. i dyskusja nad nim
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za rok 2019
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
 • odczytanie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok
 • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej
 • odczytanie opinii RIO dot. wniosku Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
 • udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2020-2029
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2020
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad