Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Informacja Wójta  o działaniach podjętych między Sesjami

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

7. Informacja o przebiegu wykonania  budżetu gminy Huszlew oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

8.Podjęcie uchwał w sprawach :

   1/ nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej  w Huszlewie

   2/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne

   3/ przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Felin

   4/zmiana WPF

   5/ zmiany w budżecie gminy

10. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski

11. Zamknięcie obrad